Dansk Arbejdsgiverforening har på vegne af arbejdsgiversiden i Beskæftigelsesrådet den 12. oktober 2004 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskade og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (En styrket sygefraværsindsats med ny visitation og opfølgning i sygedagpengesager)

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Lovforslaget er et led i udmøntningen af regeringens sygefraværshandlingsplan fra december 2003.

Lovforslaget indeholder en række forslag, som skal bidrage til at nedbringe sygefraværet bl.a. ved, at den kommunale sygedagpengeopfølgning styrkes.

Hovedelementerne i lovforslaget:

  • Ny visitations- og opfølgningsmodel
  • Nye lægeerklæringer med funktionsspecifikke oplysninger
  • Bedre koordinering af opfølgningsindsatsen
  • Ændrede regler om brug af delvis raskmelding
  • Krav om statistisk dokumentation af kommunal opfølgning i sygedagpengesager
  • Bortfald af statsrefusion ved manglende kommunal opfølgning
  • Statsrefusion reduceres fra 50 pct. til 35 pct. efter 6 måneder

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader