Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. april svaret Udenrigsministeriet i sagen om

Kommissionens meddelelse vedrørende de integrerede retningslinier for vækst og job 2005-2008

Dansk Arbejdsgiverforening er gennem regeringens Kontaktudvalg for Lissabon-strategien blevet anmodet om at afgive høringssvar om Kommissionens meddelelse vedrørende de integrerede retningslinier for vækst og job 2005-2008 med høringsfrist d. 2. maj 2005. DA vil primært kommentere beskæftigelsesdelen og henviser i øvrigt til høringssvar fra DA’s medlemmer.

DA bakker op om Det Europæiske Råds (DER) beslutning d. 22.-23. marts 2005 om at relancere Lissabon-strategien med fokus på vækst og beskæftigelse. Kommissionens meddelelse er første konkrete skridt til at udmønte de beslutninger om en ny proces, som DER vedtog.

DA finder det positivt, at der nu lægges op til en koordinering af den overordnede makroøkonomiske politik, den mikroøkonomiske reformpolitik og beskæftigelsespolitikken, som kan understøtte målsætningerne om vækst og beskæftigelse. Det er ligeledes – efter DA’s opfattelse – positivt, at der fremover kun skal udarbejdes en national handlingsplan, hvor alle elementer under Lissabon-processen skal samles. Det er nu op til de enkelte medlemslande at skabe sammenhæng i de nationale politikker og reformprogrammer.

Den mere overordnede formulering af de nye retningslinier afspejler imidlertid efter DA’s opfattelse den noget mere begrænset reform-iver blandt EU’s regeringschefer, som kunne spores på forårstopmødet. Om det også vil være gældende til efteråret 2005, hvor de nationale regeringer for første gang skal udarbejde en reformpakke, vil tiden vise. Det er vigtigt, at den danske regerings reformpakke holder et højt ambitionsniveau.

Med de mangelfulde fremskridt, der er sket i medlemslandene i forhold til Lissabon-målene, er det nødvendigt at gribe til handling. Den store udfordring for EU-landene er, at befolkningen i den arbejdsdygtige alder stagnerer de næste 5-10 år. USA kan se frem til den modsatte udvikling. Her vil der være en fortsat stigning i befolkningen i den arbejdsdygtige alder. Samtidig vil den europæiske arbejdsstyrkes kvalifikationer halte bag efter konkurrerende regioner.

Nøglen til at nå målene går over arbejdsmarkedet. Der er behov for reformer, der kan øge og kvalificere den europæiske arbejdsstyrke, hvis EU skal kunne matche USA og Asien.

Formuleringen af de otte nye beskæftigelsesretningslinier indeholder elementer fra mange af de tidligere retningslinier, men de har som nævnt en mere overordnet karakter, og eksempelvis er det ikke længere et selvstændigt mål at skabe incitamenter, der skal gøre det økonomisk attraktivt at arbejde. Det indgår nu i stedet som et af midlerne til at nå målet om at sikre rummelige arbejdsmarkeder for jobsøgende og udsatte grupper.

Samtidig er den lange række af specifikke mål og indikatorer for udviklingen, som fremgik af de tidligere beskæftigelsesretningslinier, gledet ud. I de nye beskæftigelsesretningslinier er det kun de overordnede mål fra Lissabon-strategien, som fremgår direkte. Kommissionen understreger dog sidst i meddelelsen, at beskæftigelsesretningslinierne fra 2003 stadig skal fungere som baggrundsreference.

DA finder det uheldigt, hvis de mange gode indikatorer ikke længere skal have en fremtrædende rolle. Indikatorerne gør det muligt at følge udviklingen i de enkelte lande og præcist måle de fremskridt, som de enkelte medlemslande gør. DA opfordrer derfor til, at Kommissionen i sin kommende meddelelse med uddybende information til medlemslandene om, hvordan reformpakken skal udarbejdes, også sætter fokus på de elementer og indikatorer fra 2003-beskæftigelsesretningslinierne, der understøtter en udvikling med vægt på større strukturreformer.

KONTAKT
Publiceret:
4. maj 2005