StrukturStatistik 2004

  • Detaljeret lønstatistik for året 2004

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer, mens de 293.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende 42.000 lønmodtagere.

Lønfordeling

Fordelingen af de enkelte lønmodtageres fortjeneste er vist i figuren herover. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime.

For alle lønmodtagere under ét ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste omkring 170 kr. (8,0 pct. af lønningerne). Medianlønnen er 185,36 kr. pr. time og den gennemsnitlige timefortjeneste er 203,88 kr. Halvdelen af lønmodtagerne ligger med timefortjenester mellem 153,51 kr. (nedre kvartil) og 230,59 kr. (øvre kvartil).

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2004 følger samme metode og systematik som tidligere års StrukturStatistik.

Løndelen pension indeholder – til forskel fra StrukturStatistik 2001, 2002 og 2003 – ikke SP-bidraget på 1 pct., idet lønmodtagernes betaling til SP-bidraget er suspenderet i 2004 og 2005.

Lønniveauerne i StrukturStatistikken afspejler den underliggende populations sammensætning, og derfor skal lønniveauer fra år til år altid fortolkes med behørig hensyntagen hertil. I 2004 har en revision af DISCO-nomenklaturen (arbejdsfunktionskoder) samt en forenkling af jobstatuskoder resulteret i flere popu-lationsforskydninger end normalt inden for afgrænsede områder. For en del af disse områder vises der derfor ikke stigningstakter i StrukturStatistik 2004.

DISCO-koderne på IT-området og inden for den grafiske branche er blevet revideret. Endvidere er der oprettet 80 nye koder, mens godt 40 koder er udgået. På http://indberetning.da.dk er en komplet ændringsoversigt.

I kølvandet af revisionen af DISCO-nomenklaturen er der foretaget en forenkling af jobstatuskoderne. Jobstatuskoderne anvendes til at inddele statistikkens population i almindelige lønmodtagere, ledere og mellemledere, medarbejdere med særligt ansvar samt elever og lærlinge.

Forenklingen har som sådan ikke influeret på offentliggørelsesgrupperne i statistikken, idet definitionen af disse grupper er uændret. Imidlertid har forenklingen bevirket, at mange virksomheder har gennemgået og opdateret jobstatuskoderne for deres medarbejdere, hvorved der er sket populationsforskydninger mellem de forskellige offentliggørelsesgrupper i statistikken i forhold til tidligere år. Dette resulterer i, at der ikke vises stigningstakter for gruppen "Ledelse i øvrigt" i StrukturStatistik 2004. Stigningstakterne for DA-området i StrukturStatistik 2004 er upåvirket af disse forhold, jf. også afsnittet Metode.

I StrukturStatistik 2004 er der – i lighed med StrukturStatistik 2002 og 2003 – imputeret barselsfravær for kvindelige fastlønnede funktionærer, jf. Statistik-Nyt - StrukturStatistik 2002 . Niveauet for den gennemsnitlige timefortjeneste ekskl. genetillæg for funktionærer er i 2004 dermed 0,4 pct. højere, end det ville have været uden imputation. I 2002 og 2003 var de tilsvarende påvirkninger henholdsvis 0,6 pct. og 0,3 pct.

Arbejdsomkostningernes sammensætning

Lønmodtagerne er opdelt i tre grupper, nemlig (1) almindelige lønmodtagere, (2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar og (3) elever og unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de tre grupper. Arbejdsomkostningernes sammensætning for de tre gennemgående lønmodtagergrupper og for forskellige ansættelsesvilkår er vist i tabellen i Læs mere boksen. Det fremgår af disse gennemsnitstal, at den altovervejende del af virksomhedernes arbejdsomkostninger består af lønmodtagernes fortjeneste.

Virksomhedens arbejdsomkostninger udgør i gennemsnit i alt 215,47 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,09 kr. til øvrige arbejdsomkostninger, mens genetillæg udgør 5,50 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 203,88 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær mv. 6,10 kr., ferie- og søgnehelligdage 25,53 kr., personalegoder 1,47 kr., mens pensionsbidrag udgør 20,49 kr.

For arbejdere udgør pensionen en lidt mindre andel af smalfortjenesten end for funktionærer. Til gengæld udgør genebetalingerne en større andel af de samlede arbejdsomkostninger for arbejdere end for funktionærer.

Lønomkostningernes udvikling

Lønomkostningerne (fortjenesten) påvirkes af ændringer i bl.a. genebetalinger, betalinger ved ferie og feriefridage, arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og personalegoder.

Den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg steg 2,8 pct. for voksne fra 2003 til 2004, jf. tabellen i Læs mere boksen. Den tilsvarende stigningstakt fra 2002 til 2003 var 3,7 pct.

Lønudviklingen i StrukturStatistikken afspejler dels ændringer for de lønmodtagere, som indgår i statistikken i både 2003 og 2004 (identiske personer) og dels populationsforskydninger, jf. afsnittet Metode.

Virksomhedernes arbejdsomkostninger ekskl. genetillæg steg med 2,6 pct. fra 2003 til 2004. Stigningen i arbejdsomkostningerne er således lidt mindre end stigningen i fortjenesten, hvilket især afspejler en stigning i refusioner fra offentlige kasser.

Efter offentliggørelse af hovedresultater for StrukturStatistik 2004 den 17. maj 2005 er der konstateret forhold i indberetningen for en større virksomhed, der gør det vanskeligt at sammenligne virksomhedens data for 2003 med 2004. Der er derfor efterfølgende foretaget en korrektion af datagrundlaget således, at stigningstakterne er upåvirkede af dette forhold, jf. tabellen over den årlige lønudvikling i Læs mere boksen.

Metode

I beregningerne af lønudviklingen indgår kun voksne lønmodtagere beskæftiget på virksomheder, der har indberettet til statistikken i både 2003 og 2004. Derved undgås tilfældige variationer som følge af ændringer i statistikkens dækningsgrad.

Ændringen i gennemsnitsfortjenesten afspejler dermed dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i både 2003 og 2004 og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder.

Ændringer i populationens sammensætning kan have mange årsager og kan komme til udtryk på mange måder. For eksempel forlader ældre medarbejdere arbejdsmarkedet, og unge med kortere erhvervserfaring kommer til. Konjunkturerne, og dermed beskæftigelsen, varierer henover brancher, regioner og arbejdsfunktioner.

Yderligere offentliggørelse

Statistikken foreligger i elektronisk bogform primo juni 2005. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, tlf. 33 38 93 59.

KONTAKT
Publiceret:
17. maj 2005
LÆS MERE
StrukturStatistik 2004 Arbejdsomko­stningernes sammensætningStrukturStatistik 2004 - gennemsnit voksneStrukturStatistik 2004 - den årlige lønudviklingStrukturStatistik 2004 - Statistik-Nyt - printvenlig