Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. maj 2005 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høringssvar vedrørende udkast til ny lægeerklæring til virksomheden

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er af Arbejdsmarkedsstyrelsen den 10. maj 2005 blevet anmodet om bemærkninger vedrørende udkast til ny lægeerklæring til virksomheden.

DA har følgende bemærkninger til udkast til ny lægeerklæring til virksomheden:

Begrænsninger med hensyn til, hvilken type arbejde patienten kan udføre

DA er uenig i, at lægeerklæringen skal indeholde oplysninger om, hvilke ”begrænsninger med hensyn til, hvilken type arbejde patienten kan udføre”.

Lægen har ikke tilstrækkelig viden om arbejdspladsen og de arbejdsfunktioner den syge-meldte udfører. En lægelig udtalelse vil derfor alene bero på oplysninger fra den sygemeldte, der heller ikke som udgangspunkt har tilstrækkelig viden om mulige arbejdsfunktioner på virksomheden. Det er viden, som kun virksomheden besidder.

I den forbindelse skal det bemærkes, at det er en lægeerklæring alene til virksomheden, og som virksomheden betaler for. Den enkelte virksomhed har vanskeligt ved at anvende en lægelig udtalelse, som baserer sig på en ufuldstændig viden om virksomheden og mulige arbejdsfunktioner på virksomheden. Samtidig vil en ny lægeerklæring med det foreslåede indhold ikke give bedre mulighed for dialog, som er formålet med erklæringen. Tværtimod vil den kunne skabe grobund for uenighed og stridigheder.

På den baggrund skal DA derfor anbefale – som udvalget om bedre lægeerklæringer m.v. også har anbefalet, at ”lægen kun skal udtale sig om konkrete funktionsbegrænsninger hos den sygemeldte i stedet for, hvilke arbejdsfunktioner den sygemeldte kan og ikke kan udføre. DA foreslår følgende formulering:

  • ”Oplysninger om, hvilke funktioner patienten ikke kan udføre. F.eks. at patienten ikke kan udføre rygbelastende arbejde”.

Skøn over varigheden af uarbejdsdygtigheden

Det opleves i dag som et væsentligt problem for virksomhederne, at lægeerklæringerne ofte blot angiver varigheden af sygemeldingen i måneder. Det efterlader et indtryk af, at erklæringerne udfærdiges pr. automatik og uden at tage sit afsæt i en konkret individuel vurdering.

Med henblik på at sikre, at lægeerklæringen i højere grad ansporer de praktiserende læger til nærmere at tage stilling til varigheden af sygemeldingen foreslås det, at sygeperioden angiver en bestemt dato for forventet raskmelding og ikke som i dag angiver sygeperioden i dage/uger/måneder.

Pris på udfærdigelse af lægeerklæringer

Med den nye lægeerklæring kan DA frygte, at de praktiserende læger vil hæve prisen på at udfærdige lægeerklæringer til virksomhederne. Der er allerede i dag store forskelle på prisen for at få udfærdiget en lægeerklæring hos de praktiserende læger. Priserne ligger ofte langt over den pris, som kommunerne betaler for at få udfærdiget lægeerklæringer.

Den enkelte virksomhed har ikke mulighed for at vælge mellem forskellige ”udbydere” af lægeerklæringer, da det er den sygemeldte lønmodtager som vælger, hvilken læge, der skal udfærdige lægeerklæringen.

På den baggrund vil DA opfordre Arbejdsmarkedsstyrelsen til at tage initiativ til at sikre, at der fastlægges et loft/en takst for, hvor meget de praktiserende læger må forlange for at udfærdige en lægeerklæring – f.eks. svarende til den takst, som kommunerne betaler for at få udfærdiget lægeerklæringer.