Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. august 2005 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende ILO-rapportering til Det Internationale Arbejdsbureau for tiden indtil 31. august 2005 om konventionen nr. 100 om ligeløn

Med henvisning til Ministeriets høringsskrivelse af 4. august 2005 fremsendes hermed følgende bemærkninger:

DA skal generelt henvise til det danske svar, som for nylig er afgivet vedrørende ILO’s ligestillingsresolution fra 2004.

For god ordens skyld skal DA gentage, at man ikke finder, at lov om kønsopdelt lønstatistik på virksomhedsniveau udover bureaukrati vil kunne bidrage til øget ligeløn.

DA skal heller ikke undlade at bemærke at ligelønsbilledet i Danmark – herunder i forhold til ILO konventionen m.v. – er præget af politiske mærkninger i relation til regeringens bebudede forslag om kønsopdelt ligelønsstatistik.

Ligelønsvejledning

Siden sidste afrapportering er parterne i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet og Ligestillingsministeriet påbegyndt arbejdet omkring udarbejdelse af en vejledning til virksomhederne om, hvordan man på den enkelte virksomhed kan sætte ligeløn på dagsordenen.

Vejledningen er opbygget omkring udvalgte temaer som f.eks. rekruttering, personalepolitik m.m.

Udarbejdelse af vejledningen er – samme med nedsættelsen af en tværministeriel arbejdsgruppe om det kønsopdelte arbejdsmarked – ligestillingsministerens initiativer som opfølgning på DA/LO’s rapport ”Kvinders og mænds løn”, som udkom i august 2004

Vejledningen forventes offentliggjort primo 2006 og vil bestå af en publikation samt en netbaseret version.

DA-Barsel

Som en del af OK 2004 var oprettelsen af en barseludligningsordning, hvis formål er at udligne virksomhedernes overenskomstmæssige udgifter, når en medarbejder går på barsel.

DA-Barsel omfatter virksomheder, som er medlem af en arbejdsgiverforening, organiseret i DA, der ikke har etableret egen barselsudligningsordning. Ordningen trådte i kraft den 1. juli 2005.

Løn under barsel

Som led i den almindelige udbygning af løn under barsel enedes man ved OK-04 om, at udvide den eksisterende dækning under barsel med 4 uger før forventet fødsel samt 6 uger under forældreorloven. Disse uger skal ligge i umiddelbart forlængelse af 14 ugers perioden.

Ligelønssager

Endelig bør ministeriet nævne HK’s sag mod staten, jf. ØLD af 4. februar 2004, om manglende overholdelse af både den danske ligelønslov og EU's direktiv om ligeløn.

DA er ikke i øvrigt bekendt med nye afgørelser om ligeløn.

KONTAKT
Publiceret:
31. august 2005