Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. november 2005 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Høring om forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbe-handling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Beskæftigelsesministeriet har i en e-mail til DA af 14. oktober 2005 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

DA skal i den forbindelse meddele, at DA kan støtte lovforslaget.

Det er DA’s opfattelse, at der med forslaget sker en hensigtsmæssig præcisering af forskels-behandlingsloven.

DA finder det således positivt, at det med ændringsforslaget gøres endnu klarere, at der såvel ved ansættelse som ved afskedigelse af unge under 18 år, der er omfattet af en overenskomst med særlige lønvilkår for unge under 18 år, er mulighed for at lægge vægt på alder. Det er således en naturlig konsekvens af det forhold, at saglige kriterier – herunder spørgsmålet om virksomhedernes lønomkostninger – indgår i virksomhedernes vurdering ved såvel ansættelse som ved afskedigelse.

Det er DA’s opfattelse, at dette harmonerer med såvel den danske tradition på arbejdsmarkedet som med de grundlæggende hensyn, der kommer til udtryk i det bagvedliggende direktiv 2000/78/EF.

DA kan endvidere tilslutte sig, at der ved lovforslaget skabes mulighed for, at der kan indgås nye overenskomster for ungarbejdere, hvor arbejdsmarkedets parter måtte finde, at der er behov herfor.

DA finder det ligeledes positivt, at der i forhold til annoncering skabes en klar lovhjemmel til, at der kan foretrækkes lønmodtagere med et bestemt kendetegn under forudsætning af, at dette følger af en undtagelsesbestemmelse i loven. Dette vil – som fremhævet i bemærkninger – eksempelvis kunne være adgangen til at foretrække unge under 18 år.

Herved sikres således, at loven er i overensstemmelse med de praktiske behov, som virksomhederne og Arbejdsformidlingssystemet har i forbindelse med annoncering efter arbejdskraft.

KONTAKT
Publiceret:
2. november 2005