Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. oktober 2005 svaret Undervisningsministeriet/Uddannelsesstyrelsen i sagen om

Sag. Nr. 048.001.021 - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (ny mesterlære)

Under henvisning til mail af 7. oktober 2005 skal Dansk Arbejdsgiverforening hermed afgive sit høringssvar til ovennævnte lovforslag.

Lovforslaget bygger på anbefalingerne fra Udvalget om Mesterlære, hvis anbefalinger Dansk Arbejdsgiverforening fortsat støtter.

Dansk Arbejdsgiverforening stiller sig derfor positivt over for de foreliggende lovforslag og har følgende bemærkninger:

  • Det forudsættes, at den supplerende oplæring i skolen bør være kortvarig – det fremgår ikke helt klart af lovforslaget
  • Det forudsættes, at der alene er tale om enkelte elementer fra de nuværende grundforløb, som skal gennemføres på skolen – det vil tydeliggøre, at uddannelsesforløbet er baseret på oplæring i en virksomhed
  • Skolens afsluttende vurdering af uddannelsesforløbet skal bl.a. bygge på dokumenterede opgaveresultater, som eleven har opnået gennem sit arbejde i virksomheden – det vil tydeliggøre, at uddannelse i virksomheden ikke skal være en kopi af skoleundervisningen
  • de dokumenterede opgaveresultater kan være registreret i Elevplan, såfremt virksomhed og elev har benyttet dette redskab – det vil understøtte anvendelsen af Elevplan, som er et godt redskab i forbindelse med mesterlæreuddannelsen

De almindelige afslutningsprojekter, som er udviklet med udgangspunkt i de uddannelsesrettede områdefag, vil i mange tilfælde være et egnet redskab til at vurdere, om eleven har nået uddannelsesmålet

KONTAKT
Publiceret:
28. oktober 2005