Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. november 2005 svaret Erhvervs- og selskabsstyrelsen i sagen om

Kommissionens meddelelse om EU-regelforenkling

Erhvervs- og selskabsstyrelsen har anmodet medlemmerne af Specialudvalget for Konkurrenceevne og vækst om eventuelle bemærkninger til Kommissionens meddelelse om regelforenkling (KOM(2005)535) samt til rådskonklusioner på Konkurrenceevneområdet.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har allerede i høringssvar fra marts 2003 og maj 2005 kommenteret på Kommissionens regelforenklingstiltag og vil hermed blot knytte et par yderligere bemærkninger til de aspekter af meddelelsen, som har relation til arbejdsmarkedsområdet.

DA hilser Kommissionens meddelelse velkommen og kan tilslutte sig udkastet til rådskonklusioner med følgende bemærkninger.

DA hilser også velkommen, at Kommissionen tager udgangspunkt i Lissabon-strategien og målene for bedre konkurrenceevne og mere vækst i Europa, ligesom Kommissionens mål om f.eks. effektivitet og kvalitet for de kommende tre års regelforenkling er fornuftige.

I annekset til meddelelsen opregner Kommissionen dels en række forenklingsinitiativer på arbejdsmiljøområdet og dels arbejdsretlige bestemmelser om kollektive afskedigelser, ansættelseskontrakter, information og høring samt en recast af det selskabsretlige regelsæt, hvor regler om medbestemmelse og insolvens indgår.

DA er naturligvis positiv over for Kommissionens regelforenklingsbestræbelser, da det kan forbedre kvaliteten af den europæiske regulering, men kan også frygte at især på det arbejdsretlige/ansættelsesretlige område, at forenklingstiltag bliver anvendt i mere politisk henseende.

DA kan under ingen omstændigheder støtte tanken om, at direktiverne om ansættelsesbeviser, kollektive afskedigelser og direktiverne om information og høring sammenskrives til et direktiv, da disse direktiver ikke er sammenlignelige. Man er generelt forundret over at se direktivet om information og høring på listen, da direktivet netop er trådt i kraft.

DA kan kun støtte recast, kodificering og lignende processer navnlig på det arbejdsretlige/ansættelsesretlige område, såfremt dette sker ud fra på forhånd fastslagte præmisser, der binder den samlede lovgivningsproces, således at f.eks. recastprocessen ikke medfører materielle ændringer, ej heller i Europa-Parlamentet. Dernæst skal der med hensyn til de ændringer, der foreslås, gælde f.eks. et forsigtighedsprincip, således at praksis ved EF-Domstolen alene medtages i det omfang, at der er bred enighed herom.

DA skal i den anledning ikke undlade at bemærke, at kodificering af domstolspraksis ikke alene er udtryk for en lovgivningsproces, men også udtryk for en højnelse af retsstillingen både formelt og materielt og dermed ikke alene en ”mekanisk proces”. Ændringer i formelt grundlag kan f.eks. betyde, at de nationale overenskomstparter, der via aftale har gennemført en europæisk retsakt, skal genforhandle.

DA savner generelt, at Kommissionen i meddelelsen forholder sig til den særlige rolle, arbejdsmarkedets parter har og spiller i EU’s lovgivningsproces på det sociale område.

På den baggrund bør der opfordres til en større differentiering mellem de forskellige politikområder ikke alene i analysen men også i selve valget af forenklingsinstrumentet. Kommissionens meddelelse er desværre præget af en one-size-fits-all tilgang.

Kommissionen foreslår, at der indarbejdes sunset/revisionsklausuler i EU-reguleringen. DA savner bl.a. en nøjere analyse, herunder af dansk statsretlig natur af de såkaldte sunsetklausuler.

DA mener, at der i forhold til arbejdsmarkedspolitikken ikke bør være tale om en generalisering af revisionsklausuler. Om de aspekter, der har hjemmel i bl.a. artikel 137 i traktaten, bør hvert enkelt tiltag analyseres særskilt og fra dansk side ses i relation til den danske model. Anvendelsen af revisionsklausuler skal også i høj grad ses i forhold til adskillelsen af ren administrativ forenklingsproces og en mere politisk betonet moderniseringsproces.

Kommissionens forslag om i højere grad at anvende forordninger frem for direktiver er også fuldstændig uacceptabel på de områder af arbejdsmarkedspolitikken, der knytter sig til den danske model og overenskomstområdet. Tværtimod er der behov for, at EU-reguleringen sikre en tilpas fleksibilitet og plads til nationale aftalekonstruktioner.

På arbejdsmiljøområdet er forenklingsarbejdet allerede iværksat med høringen af arbejdsmarkedets parter om forenkling af afrapporteringsprocedurerne. DA støtter dette initiativ. DA finder, at regelforenklingsarbejdet kan udvikles nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af det fremtidige handlingsprogram 2007-2012 på arbejdsmiljøområdet, under respekt af de allerede forslåede regelforenklings- og moderniseringstiltag. I den sammenhæng bør også implementering og håndhævelse komme i højsædet for de kommende års arbejde.

EU-beslutningsprocessen er kendetegnet af mange aktører og interesser, hvor hensynet til lovgivningens kvalitet, effektivitet og virksomhedernes interesser nemt bliver tabt, når der skal indgås et politisk kompromis. Derfor er det vigtigt at adskille den tekniske og politiske forenkling og at holde regelforenklingstiltagene ude fra den normale beslutningsprocedure mellem institutionerne. Regelforenkling må ikke være et påskud for at ændre det politiske indhold af en retsakt.

DA vil gerne fremhæve den igangværende recast af ligestillingsdirektiverne og revisionen af arbejdstidsdirektivet som eksempler på revision og forenkling, der bør undgås i fremtiden.

DA opfordrer således til, at regeringen arbejder for, at der sikres entydige kriterier eller principper for kodificering og recasting, som garanterer en klar adskillelse af en teknisk regelforenklingsproces fra det politiske indhold samt analyse af sunsetklausuler.

Hvis grundlæggende principper for forenkling ikke respekteres f.eks. i forbindelse med fremtidig konsolidering af informations- og høringsreglerne, kan en tilsyneladende simpel administrativ proces få betydelige negative konsekvenser f.eks. i form af en udvidelse eller ændring af rettighedsbegreberne.

DA ser frem til at blive inddraget i det videre regelforenklingsarbejde på arbejdsmarkedsområdet.

Med venlig hilsen
DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Sign. Dorthe Andersen

KONTAKT
Publiceret:
10. november 2005