Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. november 2005 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Kommissionens forslag til direktiv om forbedring af overførselsmulighederne for supplerende pensionsrettigheder (KOM (2005) 507 final)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) finder, at det er væsentligt at fjerne eller nedbryde barrierer for arbejdskraftens mobilitet i EU. Det gælder også i det omfang reguleringen af supplerende pensionsrettigheder i EU skaber barrierer for arbejdskraftens mobilitet.

Imidlertid er det afgørende, at Kommissionen i overensstemmelse med nærhedsprincippet fokuserer på de grænseoverskridende barrierer i relation til overførsel af pensionsrettigheder. Kommissionens forslag stiller også krav til overførsler internt i en medlemsstat, hvilket ikke er i overensstemmelse med fortolkningen af nærhedsprincippet.

DA tager derfor afstand fra de dele af direktivforslaget, som vedrører interne forhold i medlemsstaterne.

På det konkrete plan fortolker DA ikke bestemmelsen i art. 6, stk. 3 således, at en arbejdstager ved overførsel af pensionsrettigheder i den nye ordning skal tilbydes vilkår, som mindst svarer til de vilkår mht. grundlagsrente mv. som arbejdstageren havde i den pensionsordning overførslen foretages fra.

DA fortolker art. 6, stk. 3 i lyset af definitionen af overførsel i art. 3, litra j, hvorefter en arbejdstager kan overføre en sum, der repræsenterer de optjente rettigheder.

Hvis DA’s fortolkning ikke er korrekt, og direktivet, som fremhævet i notatet fra Beskæftigelsesministeriet, stiller krav om, at der sker en overførsel til en pensionsordning med identiske rettigheder, vil det være i strid med de danske regler på området (grundlagsrentebekendtgørelsen). Derudover vil kravet gribe ind i den aftalefrihed, som bl.a. arbejdsmarkedets parter har på dette område.

Efter DA’s opfattelse vil det være helt uacceptabelt, hvis Kommissionens direktivforslag på denne måde sætter aftalefriheden og konkurrencen mellem institutterne ud af kraft.

Det gælder så meget desto mere, fordi der i Danmark ikke er pligt til at overføre opsparede midler i forbindelse med jobskifte og medlemmet af pensionsordningen kan vælge bl.a. at fortsætte ordningen med frivillige indbetalinger.

Tilsvarende finder DA, at bestemmelsen i art. 6, stk. 3, ikke må indebære, at de overførte medlemmer stilles markant bedre end nyoptagne medlemmer i ordningen. Det gælder særligt i forhold til vilkår, som ikke påvirkes af det kapitalindskud, som det overførte medlem foretager i forbindelse med overførslen.

Jobskifteaftalen giver mulighed for, at det modtagende pensionsinstitut kan behandle overførte medlemmer på samme måde som nyoptagne medlemmer. Denne mulighed skal stadig være til stede, således at instituttet kan håndtere de tilfælde, hvor instituttet påtager sig en større risiko end det afgivende institut havde i relation til det overførte medlem.

En opretholdelse af denne mulighed sikrer de øvrige medlemmers rettigheder i den modtagende ordning samtidig med, at det overførte medlem ikke lider noget rettighedstab, fordi der ikke er en pligt til overførsel efter jobskifteaftalen.

Endelig er det helt afgørende, at forslagets art. 7 ikke pålægger pensionsinstitutterne nye informationsforpligtelser, stiller nye krav til indholdet af information samt måden informations-forpligtelsen løftes på, som i realiteten blot er administrative byrder.

Informationsbestemmelsen skal derfor nøje tænkes sammen med de talrige eksisterende informationsforpligtelser på pensionsområdet.

Endelig er det helt afgørende, at der ikke stilles krav om skriftlig information i direktivet. Det enkelte institut skal kunne vælge at anvende forskellige former for elektronisk kommunikation i overensstemmelse med kommunikationspolitikken i pensionsinstituttet.

Med venlig hilsen

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Sign. Steen Müntzberg

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
16. november 2005