Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. november 2005 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om udkast til lovforslag om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber

Høring om udkast til lovforslag om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber

DA har ved e-mail af 23. november 2005 modtaget Beskæftigelsesministeriets udkast til lovforslag om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber.

Beskæftigelsesministeriet har i den forbindelse anmodet DA om bemærkninger til udkastet.

Aftaleimplementering

DA finder principielt, at der ved implementering af direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område skal gives parterne mulighed for, at implementeringen kan ske via kollektive aftaler. DA har dog under hensyntagen til de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med implementeringen af Rådets direktiv 2003/72/EF forståelse for, at lovforslaget i dette særlige tilfælde undtagelsesvist ikke giver en sådan mulighed.

I øvrigt

DA har i forbindelse med udarbejdelsen af dette lovforslag sammen med andre repræsentanter for arbejdsmarkedets parter deltaget i en arbejdsgruppe under Implementeringsudvalget. Formålet med arbejdsgruppen var at diskutere og afklare en lang række forhold forud for høringen om og fremsættelsen af implementeringsloven.

DA har således i forbindelse med dette konstruktive udvalgsarbejde haft lejlighed til at komme med bemærkninger om og forslag til lovforslagets enkelte bestemmelser.

DA skal derfor blot på nuværende tidspunkt overordnet udtrykke tilfredshed med, at lovforslaget i videst mulig omfang er udformet med respekt for den praksis og de traditioner, som gælder i Danmark for de danske andelsselskaber.

Derudover er DA tilfreds med, at lovforslaget i vid udstrækning følger den allerede kendte model for medarbejderindflydelse i SCE-selskaber.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
29. november 2005