Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. februar 2006 svaret Socialministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget ministeriets brev af 3. februar 2006, hvori der anmodes om eventuelle bemærkninger til lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Ministeriet oplyser, at formålet med lovforslaget er, at fastsætte regler om den kønsmæssige sammensætning af kommunale og regionale udvalg, råd og lignende svarende til de regler, der gælder for offentlige udvalg m.m. nedsat af en minister.

DA skal hermed knytte følgende bemærkninger til lovforslaget:

DA (og DA’s medlemsorganisationer) deler Ligestillingsministerens opfattelse af vigtigheden af at have en lige repræsentation af mænd og kvinder i offentlige udvalg – såvel udvalg nedsat af en minister som regionale og kommunale udvalg m.m.

DA (og DA’s medlemsorganisationer) har tilkendegivet over for ministeren for ligestilling, at arbejdsgiverorganisationerne er vanskeligt stillet i de situationer, hvor DA (eller medlemsorganisationerne direkte) skal indstille medlemmer til udvalg, kommissioner m.m. med udgangspunkt i den faktiske repræsentation af kvinder og mænd i de valgte organisatoriske organer.

Det er en kendsgerning, at denne situation bliver endnu vanskeligere, når det drejer sig om regionale og kommunale udvalg. Trods en målrettet indsats fra DA’s medlemsorganisationer for at øge andelen af kvinder i den regionale og kommunale organisationsstruktur, er andelen af kvinder her pt. ganske beskeden. Det kræver et langt og sejt træk gennem en årrække at ændre denne situation.

DA er opmærksom på, at der i bemærkninger til lovforslaget ad § 10a er givet eksempler på, i hvilke situationer ”fravigelsesbestemmelsen” i lovforslagets § 10a, stk. 2 kan anvendes. Bl.a. nævnes ”myndigheder eller organisationer, som ikke har mulighed for at lade sig repræsenterer med både kvinder og mænd, for eksempel fordi det ene køn kun i ringe grad er repræsenteret eller valgt ind i kompetente organer”.

På baggrund af den vanskelige situation, som arbejdsgiverorganisationer jr. oven for er i på dette område, vil DA konkret foreslå, at lovforslagets formulering af § 10a, stk. 2 ændres, således at der her medtages et par eksempler på ”særlige forhold” - herunder den faktiske kønsmæssige repræsentation i kompetente organer.

Endelig vil DA peger på en urimelig konsekvens af den foreslåede ikrafttrædelsesbestemmelse i lovforslagets § 2. Det foreslås her, at § 1, nr. 3 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Loven om ansvaret for og styringen af den aktive arbejdsmarkedspolitik åbner mulighed for, at kommuner allerede fra 1. januar 2006 kan nedsætte lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedets parter m.fl. er netop nu i fuld gang med at udpege arbejdsgiverrepræsentanter til disse råd og har foreløbigt indstillet til ca. halvdelen.

Konsekvensen af den foreslåede ikrafttrædelsesbestemmelse vil være, at en del af udpegninger/indstillingerne vil være omfattet af den nye bestemmelse om ligestilling i forbindelse med kommunal udvalg, mens andre - de allerede foretagne - ikke er.

DA vil derfor foreslå, at det generelt gøres muligt at undtage igangværende udpegningsprocesser fra lovforslagets indstillingskrav.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
14. februar 2006