Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. februar 2006 svaret Socialministeriet om:

Fællesrapporten om social beskyttelse samt fællesudtalelsen fra SPC og EPC

Dansk Arbejdsgiverforening finder det glædeligt at kunne konstatere, at vurderingerne af Danmarks performance omkring social beskyttelse fortsat er positiv, og at den danske reformstrategi, som en del af Lissabon-strategien, fortsat vurderes positivt af Europa-kommissionen.

Dansk Arbejdsgiverforening har ikke generelle kommentarer til fællesrapporten og fællesudtalelsen men konstaterer med tilfredshed, at en indsats for at få fattige og udstødte grupper ind på arbejdsmarkedet er et væsentligt element i strategien for fattigdomsbekæmpelsen i EU og konstaterer ligeledes, at begreber som "det skal kunne betale sig at arbejde" og "ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet" fortsat spiller en væsentlig rolle.

Det er ligeledes glædeligt at konstatere, at den åbne koordinationsmetode har været et godt udgangspunkt for erfaringsudveksling mellem medlemslandene også omkring reformtiltag i de enkelte medlemslande.

Udtalelsen fra SPC og EPC indeholder efter DA's opfattelse mange fornuftige betragtninger bl.a.

  • at der skal ske samtænkning af Lissabon- processen og processen om Social inklusion/Social protection
  • at en strømlinet proces med åben koordination omkring Social inklusion m.v. , som promoverer samarbejde og udveksling af god praksis/læring i sammenhæng med Lissabon -strategien på national og EU-niveau vil sikre at økonomi, beskæftigelse og socialpolitik kommer til at hænge mere sammen
  • at den vedtagne strømlinede ramme nedbringer og forenkler kravene om rapportering, men giver samtidig mulighed for at medlemsstaterne i en samlet rapport udvikler en mere strategisk approach i forhold til de udfordringer, man står overfor

Dansk Arbejdsgiverforening skal ligeledes pege på vigtigheden af

  • at strategien i forhold til modernisering af pensionssystemerne i forhold til fremtidige udfordringer skal fortsætte
  • at antallet af indikatorer, som indgår i rapporteringerne, begrænses og prioriteres med henblik på at sikre en fornuftig udnyttelse af ressourcerne, samt at sikre overskuelige sammenligninger.
  • at der fokuseres mere på implementeringen af de nødvendige reformer på det sociale område bl.a. gennem opstilling af klare mål på nationalt, regionalt og lokalt niveau
KONTAKT
Publiceret:
3. marts 2006