Arbejdsulykker 2005

  • Lille stigning i ulykkesfrekvensen

Hovedresultater

DA’s statistik over arbejdsulykker viser en mindre stigning i antallet af arbejdsulykker. Således er ulykkesfrekvensen, der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer, steget fra 28,0 i 2004 til 30,4 i 2005, jf. tabellen med hovedresultater i Læs mere boksen.

Ulykkesfrekvensen steg lidt for alle tre hovedbrancher. Inden for fremstillingsvirksomhed steg den til 30,0 i 2005 fra 28,0 i 2004, mens den for bygge- og anlægsvirksomhed steg fra 32,2 til 33,6. Inden for handel, transport- og servicevirksomhed steg ulykkesfrekvensen fra 25,6 i 2004 fra 29,2 i 2005.

Fraværet inden for DA-området som følge af arbejdsulykker var i 2005 3,1 timer pr. 1.000 arbejdstimer, hvilket er en lille stigning på 0,1 timer pr. 1.000 arbejdstimer i forhold til 2004.

Inden for de tre hovedbrancher udviklede fraværsfrekvensen sig forskelligt fra 2004 til 2005. Inden for fremstillingsvirksomhed var der en stigning, mens der for bygge- og anlægsvirksomhed skete et mindre fald. Inden for handel, transport- og servicevirksomhed skete der en mindre stigning – jf. tabellen med hovedresultater.

I 2005 var det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr. ulykke inden for DA-området 11,6 dage, hvilket er et fald på 0,2 dag i forhold til 2004.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 389 virksomheder (432 arbejdssteder). Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 73.500 fuldtidsansatte arbejdere.

Metode og begreber

DA’s statistik over arbejdsulykker omfatter alene arbejdere. Der er kun medtaget ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede arbejdstimer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2005 samt tabte arbejdsdage i 2005 på grund af ulykker indtruffet i 2004.

Forskydninger mellem brancher

De præsterede timer for arbejdere på de virksomheder, som har deltaget i statistikken over arbejdsulykker i årene 2003-2005, fordelt efter branche, fremgår af tabellen Procentvis fordeling af præsterede timer, Arbejdere, jf. Læs mere boksen. Til sammenligning vises fordelingen af præsterede arbejdstimer for arbejdere i DA’s StrukturStatistik for året 2004. Det fremgår af tabellen, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2005 afviger en del fra fordelingen på brancher i DA’s StrukturStatistik for året 2004. Samtidig fremgår det af tabellen, at den relative andel af præsterede arbejdstimer for arbejdere ændrer sig over årene for de virksomheder, som har deltaget i statistikken i 2003-2005.

Forskydningerne mellem delbrancherne gør det relevant at supplere med beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder (virksomheder, som deltager i statistikken i både 2004 og 2005). Også for denne gruppe af virksomheder ses en stigning i ulykkesfrekvensen fra 2004 til 2005. Tendenserne inden for de tre hovedbrancher er ligeledes i overensstemmelse med tabellen Hovedresultater

Yderligere oplysninger

De detaljerede resultater vil blive bragt i statistikken ArbejdsUlykker 2005 (pdf), som udkommer primo april 2006. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA’s forlag på e-mail daforlag@da.dk.

KONTAKT
Publiceret:
3. april 2006
LÆS MERE
arbejdsulykker 2005 - printvenligarbejdsulykker 2005- tabeller