Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. april 2006 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om notat om lovgivning om ligestilling og ikke-forskelsbehandling

Høring om ligestilling og ikke-forskelsbehandling

Beskæftigelsesministeriet har i brev af 13. marts 2006 bedt Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om at komme med eventuelle ønsker til ændringer af den nuværende lovgivning vedrørende ligestilling og ikke-diskrimination med udgangspunkt i notat til Politisk-Økonomisk udvalg. DA skal fremkomme med følgende bemærkninger:

Det undrer DA, at det ikke af P-Ø udvalgets spørgsmål fremgår, hvad udvalget ønsker at opnå med det stillede spørgsmål, og dermed hvad tilbagemeldingerne skal bruges til. Hovedparten af ligestillings- og ikke-forskelsbehandlingslovgivningen udspringer af EU-retten, som Danmark er forpligtet af. Det giver således ingen mening at foreslå ændringer, som bygger på direktivbestemmelser, som Danmark har implementeret som følge heraf.

DA finder ingen anledning til, at denne høring skal munde ud i en stramning af lovgivningen på ligestillings- og ikke-diskriminationsområdet – lovområder, som i forvejen er meget restriktive og gennemregulerede.

Under henvisning til ovenstående finder DA det således formålsløst, at foreslå ændringer af den del af den gældende lovgivning, som hviler på EU-regulering. Er formålet med denne høring imidlertid, at forslagene kan munde ud i et katalog om potentielle EU-retlige ændringer, så finder DA, at dette burde være præciseret. I givet fald kan DA fremkomme med talrige forslag til ændringer af lovgivningen – dog ikke inden for den korte høringsfrist.

DA finder anledning til at foreslå ophævelse af Ligestillingsnævnet og klageorganet under Institut for Menneskerettigheder. Ved en ophævelse af disse organer sikrer man, at alle sager er underlagt den samme behandling – nemlig ved fagretlig behandling eller de almindelige domstole.

KONTAKT
Publiceret:
6. april 2006