Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. april 2006 svaret Økonomi- og Erhvervsministeriet i sagen om Kommissionens reviderede direktivforslag om tjenesteydelser

Høring om revideret forslag til et servicedirektiv

Økonomi- og Erhvervsministeriet har den 4. april 2006 anmodet Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om bemærkninger til Europa-Kommissionens reviderede forslag til servicedirektivet.

Generelt

DA skal indledningsvis gøre opmærksom på, at der endnu ikke er foretaget nye analyser om de økonomiske virkninger af det reviderede forslag (”Impact Assesment”) fra Kommissionens side, og at der fra dansk side endnu ikke foreligger analyser om det reviderede forslags betydning for dansk lovgivning.

Arbejdsmarkedsområdet er et særligt område, hvis særlige forhold bl.a. bliver afspejlet i Traktatens art. 136-137 og udstationeringsdirektivet. Efter DA’s vurdering er det reviderede forslag vedrørende arbejdsmarkedsområdet sammen med præciseringerne vedrørende international privatret og definitionerne langt mere præcis og har i sine hovedlinjer fjernet en lang række usikkerhedsmonumenter.

DA finder det bl.a. tilfredsstillende, at Kommissionen i det reviderede forslag sammen med den samtidig offentliggjorte pakke om udstationeringsdirektivet har afklaret væsentlige spørgsmål af retlig og politisk karakter om udstationeringssituationen. Sammen med præciseringerne om social- og arbejdsmarkedsområdet i det reviderede forslag i direktivet håber DA, at dette kan afdramatisere ”udstationeringssituationen”, som har været en af de store hindringer for direktivforslaget.

Undtagne områder (art. 2)

DA kan ikke støtte, at vikarbureauer ikke længere omfattes af forslaget henset til den vitale rolle, som vikarbureauer spiller på mange områder. Det er ubegrundet, at vikarområdet ikke vil kunne nyde godt af serviceforslagets muligheder. Udstationeringsdirektivet håndterer allerede vikarbureauvirksomhedernes forhold.

Arbejdsmarkedsområdet

DA finder, at det reviderede forslags art. 1, stk. 7, er for vidtgående. DA kan støtte hensigten og retningen i bestemmelsen, men finder bl.a., at der ikke i et direktiv kan være en henvisning til Charteret og ej heller i præamblen. DA skal her bl.a. henvise til den danske holdning til Charterets retlige status i drøftelserne om den nye Traktat. DA finder generelt, at det reviderede forslags præambel 6e)-6h) er tilstrækkelige således, at der heller ikke heri refereres til ”strejkeretten”.

DA skal generelt henlede opmærksomheden på, at man fra dansk side meget nøje iagttager oversættelserne vedrørende dette område, idet DA tidligere har bemærket, at de engelske begreber ”industrial action” fejlagtigt er blevet oversat til dansk som ”strejkeret”. Den korrekte danske oversættelse vil være ”kollektive kampskridt”.

Efter DA’s vurdering kan der fra dansk side tillige være grund til nøje at analysere indholdet og rigtigheden af præamblens 41a om udstationering i forhold til dansk ret.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
24. april 2006