Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. april 2006 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.fl.

DA kan tilslutte sig, at bestyrelsen i fremtiden består af 6-12 medlemmer med mulighed for, at bestyrelsen kan udvides til et større antal i forbindelse med en institutionssammenlægning.

Lovforslaget indeholder forslag til bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udpegning, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) hermed skal kommentere.

DA lægger afgørende vægt på, at erhvervsskolerne også i fremtiden skal have en bestyrelse med et flertal af medlemmer udpeget af arbejdsmarkedets parter. Den dominerende repræsentation i erhvervsskolerne vil sikre, at skolerne bevarer sin stærke tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder de virksomheder, som skal indgå praktikpladsaftaler med eleverne samt efterfølgende tilbyde ansættelse. Den vil fortsætte det forpligtende ”ejerskab”, som arbejdsmarkedets parter hidtil har haft og er en forudsætning for, at skolernes tilrettelæggelse af undervisningen er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov.

Det anføres ikke tydeligt i lovens bemærkninger, om der med lovforslaget påtænkes en ændring af den nuværende bestyrelsessammensætning, hvor arbejdsmarkedets parter på de fleste erhvervsskoler siden erhvervsskolereformen i 1991 har haft flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer.

I bemærkningerne til forslagets punkt 6 anføres det, at lovforslaget ikke fastsætter regler om, hvordan bestyrelsens udefra kommende medlemmer findes. Det er med lovforslaget hensigten at give institutionerne og bestyrelserne frihed til inden for de i standardvedtægten fastsatte rammer selv at fastlægge den fremtidige procedure for udpegning af udefra kommende medlemmer.

Det anføres endvidere i bemærkningerne til punkt 6, at forslaget indebærer færre bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af arbejdsmarkedets parter, som følge af, at elever og medarbejdere fremover repræsenteres i bestyrelsen hver med en, der har stemmeret. Derudover er det ikke intentionen at begrænse antallet af bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af arbejdsmarkedets parter. Selvsupplering kan i et vist omfang finde sted, såfremt det fremgår af vedtægten. Det er ikke hensigten, at et flertal af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer skal kunne udpeges ved selvsupplering.

DA støtter, at bestyrelsen gennem selvsupplering kan inddrage personer med særlige kompetencer, men det bør være muligt at sammensætte en bestyrelse på 12 personer, heraf 6 personer udpeget af arbejdsmarkedets parter, 2 personer udpeget gennem selvsupplering samt 4 personer udpeget af medarbejdere og elevråd, hvoraf 2 af disse 4 har stemmeret.

DA vil anbefale, at det indskrives i Betænkningen, at Loven om institutioner for erhvervsrettet uddannelser – i overensstemmelse med praksis siden 1991 – fortsat giver mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan have et flertal blandt bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer.

Endelig kan DA tilslutte sig, at der stilles øgede krav til bestyrelsens samlede kompetence, således at medlemmerne med deres erfaring og indsigt bidrager til at fremme institutionens strategiske virke, herunder styrker kvalitet og relevans i varetagelsen af institutionens kerneopgaver. Den foreslåede ændring i loven vil bidrage til dette.

KONTAKT
Publiceret:
24. april 2006