Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. maj 2006 svaret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i sagen om

Høring af forslag om Ændring af Udlændingeloven

Lovforslaget indeholder forslag til ændring af Udlændingeloven, som er en følge af det indgåede politiske forlig om opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til statsborgere fra de 8 østeuropæiske EU-medlemslande, samt Bulgarien og Rumænien.

Generelt er Dansk Arbejdsgiverforening tilfreds med, at der i det politiske forlig lægges op til at begrænsningerne i den fri bevægelighed for arbejdskraft fra de 8 østeuropæiske EU-medlemslande udløber senest i 2009, og vi skal opfordre til at gennemføre en hurtigere udfasning generelt eller for bestemte brancher.

Dansk Arbejdsgiverforening kan tilslutte sig de ændringer, som indebærer forenklinger og lettelser for overenskomstdækkede virksomheder, som ønsker at beskæftige arbejdskraft fra de nye østeuropæiske EU-medlemslande, samt Bulgarien og Rumænien.

Vi kan derfor tilslutte os § 9 a stk. 11- 15, som indebærer etableringen af en forhåndsgodkendelsesordning for overenskomstdækkede virksomheder omfattende ansættelse af personer indenfor overenskomstens dækningsområde efter anmeldelse af ansættelsesforholdet til Udlændingeservice, samt ansættelse af personer i stillinger omhandlet i stk. 5 nr. 2, som falder indenfor de omhandlede stillingskategorier. Vi skal udtrykke vor tilfredshed med, at muligheden for forhåndsgodkendelse også omfatter overenskomstdækkede vikarbureauer, der ønsker at ansætte arbejdstagere i vikarbureauet i henhold til gældende overenskomst.

Vi kan ligeledes tilslutte os den ubureaukratiske procedure, som foreslås i stk. 13 og 14 for anmeldelse til Udlændingeservice i forbindelse med en konkret ansættelse. Det er i den forbindelse afgørende, at der ikke ved udmøntningen af reglerne om forhåndsgodkendelse, etableres nye bureaukratiske procedurer, som modvirker intentionerne bag det politiske forlig.

Vi står uforstående overfor, hvorfor overenskomstdækkede virksomheder ved ansøgning om forhåndsgodkendelse hos Udlændingeservice skal angive, hvilke arbejdsfunktioner indenfor overenskomstområdet arbejdskraften skal udføre, og skal opfordre til, at kravet om angivelse af arbejdsfunktioner udgår af lovforslaget.

Vi skal også udtrykke tilfredshed med, at det foreslås, at arbejdstagere fra de 8 østeuropæiske lande kan påbegynde ansættelsesforholdet hos forhåndsgodkendte arbejdsgivere, når det er anmeldt til Udlændingeservice.

Vi kan også tilslutte os den foreslåede ændring af § 9a stk. 5 nr. 1-3, hvor fuldtidsbeskæftigelse ændres til mindst 30 timer i gennemsnit.

Dansk Arbejdsgiverforening kan tilslutte sig de administrative ændringer, som indebærer ligestilling mellem studerende fra de gamle EU-lande og de 8 nye østeuropæiske medlemslandes i reglerne for udenlandske studerende ret til at arbejde i Danmark. Ligesom vi kan støtte, at der åbnes mulighed for at pendlerarbejdstilladelser til statsborgere fra de østeuropæiske EU-lande efter reglerne i § 9a stk. 5.

Dansk Arbejdsgiverforening skal understrege, at en ting er at ændre regler så statsborgere fra Østeuropa kan komme ind i Danmark for at arbejde – et andet er at få dem til at komme.

Dansk Arbejdsgiverforening lægger derfor afgørende vægt på – i en situation med akutte flaskehalse på arbejdsmarkedet - at der iværksættes offensive initiativer fra arbejdsmarkedsmyndighedernes side for at tiltrække østeuropæiske arbejdskraft og for at hjælpe virksomheder og brancher med at rekruttere arbejdskraft i de nye EU-medlemslande. En større rekruttering af østeuropæisk arbejdskraft vil i en række brancher kunne medvirke til at afhjælpe flaskehalse og arbejdskraftmangel og dermed kunne modvirke, at arbejdskraftmangel vil svække den danske økonomiske vækst.

KONTAKT
Publiceret:
11. maj 2006