StrukturStatistik 2005

  • Detaljeret lønstatistik for året 2005

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer, mens 345.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende 49.000 lønmodtagere.

Lønfordeling

Fordelingen af de enkelte lønmodtageres fortjeneste er vist i figuren ovenfor. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime.

Fortjenesten påvirkes af ændringer i bl.a. betalinger ved ferie og feriefridage, arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, fraværsbetalinger og personalegoder. Endvidere påvirkes fortjenesten af ændringer i uregelmæssige betalinger, f.eks. bonus.

For alle lønmodtagere under ét ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste omkring 170 kr. (8,0 pct. af lønningerne).

Medianlønnen er 187,74 kr. pr. time og den gennemsnitlige timefortjeneste er 207,37 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 155,45 kr. (nedre kvartil) og 234,11 kr. (øvre kvartil).

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2005 følger samme metode og systematik som tidligere års StrukturStatistik.

Lønniveauerne i StrukturStatistikken afspejler den underliggende populations sammensætning, og derfor skal sammenligning af lønniveauer fra år til år altid ske med forsigtighed. Datagrundlaget er i 2005 udvidet i forhold til 2004 med ca. 70.000 personer, hvilket bl.a. skyldes tilgang af nye medlemsvirksomheder.

Revisionen af DISCO-nomenklaturen i 2004, jf. Statistik-Nyt "StrukturStatistik 2004", har også i 2005 givet anledning til flere populationsforskydninger end normalt inden for afgrænsede områder. Omfanget er dog markant mindre i 2005 end i 2004.

I 2005 er der indført et nyt valideringskriterium for medarbejdere i øverste ledelse (DISCO-kode 121010: øverste ledelsesniveau, administrerende direktører eller tilsvarende samt 121020: tværgående direktører), således at der indgår flere personer i denne gruppe end tidligere.

Gruppens data er genberegnet for 2004 med det nye valideringskriterium, for at undgå en systematisk påvirkning af stigningstaktberegningerne. Der gøres dog opmærksom på, at gruppen – trods genberegning af 2004-data samt kørsel af sædvanlige valideringsprocedurer, jf. afsnittet om metode – er sammensat således, at gruppen påvirker stigningstakten i 2005 for DA-området med ca. 0,3 pct.point.

Arbejdsomkostningernes sammensætning

Lønmodtagerne er opdelt i tre grupper, nemlig (1) almindelige lønmodtagere, (2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar og (3) elever og unge under 18 år.

Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de tre grupper. Arbejdsomkostningernes sammensætning for de tre lønmodtagergrupper og for ansættelsesvilkår er vist i tabellen i Læs mere boksen. Det fremgår, at den altovervejende del af virksomhedernes arbejdsomkostninger består af lønmodtagernes fortjeneste.

Virksomhedens arbejdsomkostninger udgør i gennemsnit i alt 219,40 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,55 kr. til øvrige arbejdsomkostninger, mens genetillæg udgør 5,49 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 207,37 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær mv. 6,21 kr., ferie- og søgnehelligdage 26,35 kr., personalegoder 1,43 kr., mens pensionsbidrag udgør 22,05 kr.

I Læs mere boksen er endvidere oversigt over arbejdsomkostnignernes sammensætning for voksne (Gennemsnit, voksne) fordelt efter branche og hovedarbejdsfunktion.

Lønomkostningernes udvikling

Lønomkostningerne (fortjenesten) påvirkes af ændringer i bl.a. genebetalinger, betalinger ved ferie og feriefridage, fraværsbetalinger, arbejdsgiver-administrerede pensionsordninger og personalegoder. Endvidere påvirkes fortjenesten af ændringer i uregelmæssige betalinger, f.eks. bonus.

Den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg steg 3,6 pct. for voksne fra 2004 til 2005, jf. tabellen i Læs mere boksen. I 2004 var den tilsvarende stigningstakt 2,8 pct. Forskellen i stigningstakten fra 2004 til 2005 skyldes hovedsageligt en stigning i fraværsbetalinger samt i pensionsbetalinger for fastlønnede. Se også bemærkningerne i afsnittet Nyheder og særlige forhold.

Årsstigningstakten i timefortjenesten i DA's KonjunkturStatistik for 4. kvartal 2005 var 2,9 pct. for hele DA-området. I KonjunkturStatistikken er sammensætningen af timefortjenesten lidt anderledes end i StrukturStatistikken, bl.a. indgår uregelmæssige betalinger ikke i KonjunkturStatistikken.

DA's KonjunkturStatistik for 1. kvartal 2006, der viser de nyeste stigningstakter, offentliggøres den 31. maj 2006.

Lønudviklingen i StrukturStatistikken afspejler dels ændringer for de lønmodtagere, som indgår i statistikken i både 2004 og 2005 (identiske personer) og dels populationsforskydninger, jf. afsnittet Metode.

Virksomhedernes arbejdsomkostninger ekskl. genetillæg steg med 3,7 pct. fra 2004 til 2005. Stigningen i arbejdsomkostningerne er dermed lidt større end stigningen i fortjenesten, hvilket især afspejler højere udgifter til arbejdsulykkes- og arbejdsskadeforsikringer og omkostninger til uddannelse.

Metode

I beregningerne af lønudviklingen indgår kun voksne lønmodtagere beskæftiget på virksomheder, der har indberettet til statistikken i både 2004 og 2005. Derved undgås tilfældige variationer som følge af ændringer i statistikkens dækningsgrad.

Ændringen i gennemsnitsfortjenesten afspejler dermed dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i både 2004 og 2005 og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder.

Ændringer i populationens sammensætning kan have mange årsager og kan komme til udtryk på mange måder. For eksempel forlader ældre medarbejdere arbejdsmarkedet, og unge med kortere erhvervserfaring kommer til. Konjunkturerne, og dermed beskæftigelsen, varierer henover brancher, regioner og arbejdsfunktioner.

Yderligere offentliggørelse

Statistikken foreligger i elektronisk bogform medio juni 2006. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
15. maj 2006
LÆS MERE
Arbejdsomko­stningernes sammensætning - StrukturStatistik 2005Gennemsnit, voksne - StrukturStatistik 2005Den årlige lønudvikling - StrukturStatistik 2005Statistik-Nyt StrukturStatistik 2005 - printvenlig