BeskæftigelsesIndikator 1. kvartal 2006

  • Øget vækst inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Beskæftigelsen på DA-området steg 1,3 pct. fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er beskæftigelsen øget med 6,6 pct. fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv steg 1,4 pct. Inden for fremstillingsvirksomhed var udviklingen i beskæftigelsen fortsat negativ med et fald på 0,6 pct.

Beskæftigelsen regionalt

Regionalt varierer udviklingen i beskæftigelsen betydeligt. I Danmark Midt, der omfatter Århus, Vejle og Fyns amter, er beskæftigelsen steget 2,5 pct. fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Danmark Vest, som dækker de øvrige jyske amter, har i samme periode haft en vækst i beskæftigelsen på 1,2 pct. I Hoved stadsregionen steg beskæftigelsen med 1,6 pct. fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Opgjort på amter viser indi katoren størst stigning i Vejle Amt med en stigning på 5,4 pct. I tabellerne på side 2 er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher samt på amter og regioner.

BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området på kvartalsbasis opdelt på regioner, amter og brancher. Sammensætningen i beskæftigelsen mellem brancher på DA-området er ikke repræsentativ for hele den private sektor. Den samlede private sektors beskæftigelsesudvikling kan derfor ikke umiddelbart udledes af tallene. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 1. kvartal 2005 og 1. kvartal 2006, er med i BeskæftigelsesIndikatoren.

Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
2. juni 2006
LÆS MERE
Beskæftigel­sesIndikator på DA-området 1. kvartal 2006 (printvenlig)Beskæftigel­sesIndikator på DA-området 1. kvartal 2006 (tabel)