Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. maj 2006 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

J. nr. 001.652.021 Høring over udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Dansk Arbejdsgiverforening kan tilslutte sig indholdet i udkastet til ny bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

I § 7, stk. 1 anføres det, at uddannelsesplanlægningen skal tilrettelægges, således at den bidrager til, at eleven får kendskab til egne kompetencer og potentialer, til uddannelsessystemet og til mulighederne på arbejdsmarkedet med henblik på, at eleven opnår et solidt grundlag for at vælge uddannelse og erhverv.

Dansk Arbejdsgiverforening vil i forhold til erhvervsuddannelserne foreslå, at vejledningen skal målrettes yderligere, så de unge vejledes hen til uddannelser, hvor mulighederne for at få praktikplads er størst. Det kan understøttes gennem udviklingen af et nyt vejledningsværktøj, der giver elever og skoler overblik over praktikplads- og beskæftigelsessituationen på hver enkelt erhvervsuddannelse. Alle erhvervsuddannelser skal kategoriseres i ”grønne”, ”gule” og ”røde” uddannelser, som sammenholder antallet af praktikpladssøgende med antallet af årlige uddannelsesaftaler samt nyuddannedes beskæftigelsesmuligheder. De grønne uddannelser er herefter karakteriseret med gode praktik- og beskæftigelsesmuligheder, medens de røde har tilsvarende dårlige.

I § 9, stk 2 anføres det, at betydningen af aflæggelse af folkeskolens afsluttende prøver indgår som en del af vejledningen om elevens valg af ungdomsuddannelse, herunder eventuelle optagelseskrav, således at eleven indser værdien af at lade sig bedømme i folkeskolens afsluttende prøver med henblik på at kunne dokumentere erhvervede kompetencer fra folkeskolen.

Dansk Arbejdsgiverforening vil foreslå, at betydningen af karakteren i fagene dansk og matematik tillige bør indgå som en del af vejledningen, idet elever med højere karakterer har større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end elever med dårlige karakterer. Karakterer har også betydning i forhold til en praktikvirksomheds vurdering af en ansøger i forbindelse med tilbud om praktikplads.

I § 13, stk 1 anføres det, at Ungdommens Uddannelsesvejledning skal gennem opsøgende aktiviteter tilbyde unge under 19 år, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, undervisnings- eller beskæftigelsesmæssig situation, vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Problemet for mange unge i denne gruppe er, at de ikke har tilstrækkelige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Såfremt UU-centrenes vejledning skal føre til uddannelse, er det nødvendigt, at der udvikles flere uddannelsestilbud til de unge. Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) skal forbedres, og erhvervsskolerne skal have mulighed for i samarbejde med lokale virksomheder at udbyde korte skolebaserede uddannelser. Hele kapitel 4 i bekendtgørelsen om vejledning af unge under 19 år i en utilfredsstillende situation skal derfor understøttes med nye uddannelses-initiativer for at få nogen betydning.

KONTAKT
Publiceret:
25. maj 2006