Ikke meget hjælp til praktikvirksomhederne i Globaliseringspuljen

Forstærket indsats i forhold til unge med svage kundskaber

Landsdækkende praktikpladskampagne

Som et led i Velfærdaftalen har regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti besluttet, hvordan pengene fra Globaliseringspuljen skal anvendes på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. I Globaliseringspuljen er der afsat 150 mio. kr. i 2007 og 300 mio. kr. i de følgende år.

Af de 150 mio. kr. i 2007 anvendes 25 mio. kr. til efteruddannelse af lærerne på erhvervsskolerne.

Der afsættes 59 mio. kr. til de unge med svage forudsætninger. Bl.a. skal erhvervsskolerne indrette grundforløbet med mere faste og kendte rammer for undervisningen til de elever, som har brug for det. I tilknytning hertil skal skolerne tidligt i uddannelsesforløbet afklare elevens særlige personlige og faglige behov, så undervisningen indrettes herefter. Det hele suppleres med tilbud om en mentorordning til svage elever samt kontaktlærerordningen, som bliver obligatorisk.

Endvidere afsættes der 40 mio. kr. til at frembringe flere praktikpladser. Bl.a. skal erhvervsskolerne i højere grad følge og vejlede eleverne hele tiden, indtil de får en praktikplads eller går i gang med en anden uddannelse. Tilskuddet til skolerne for at formidle praktikpladser udvides, så de skoler, som formidler mange praktikpladser, belønnes mere. Der iværksættes en national kampagne, som retter sig mod dels de virksomheder, som allerede har elever, dels de virksomheder, som ikke har elever.

Endelig afsættes der 10 mio. kr. til at lave trin- og niveaudeling på erhvervsuddannelserne samt til at udvikle de nye individuelle erhvervsuddannelser.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Aftalen har først og fremmest til formål at sikre, at flere unge end i dag gennemfører en uddannelse. Struktur, undervisning på skolerne og vejledningen skal i højere grad tilrettelægges herefter.

Det forventes i den forbindelse, at arbejdsgiverne i større omfang end hidtil tilbyder unge, især unge med svage kundskaber, en praktikplads.

I lyset af, at forligspartierne stiller så store krav til virksomhedernes medvirken til at sikre uddannelse til flere unge, er det paradoksalt, at aftalen indeholder meget få tiltag, som er direkte virksomhedsrelevante.

Mange virksomheders oplevelse af erhvervsuddannelserne er, at kvaliteten er faldende, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved:

- at undervisningen på skolerne ikke svarer til normal arbejdstid, selv om virksomhederne betaler løn herfor

- at erhvervsskolerne gennemfører såkaldt ”lærerfri” undervisning

- at skolerne ikke følger op over for lærlinge, som udebliver fra skoleundervisningen, f.eks. giver meddelelse til praktikvirksomheden

Sådanne temaer er ikke kommet med i aftalen, selv om en forbedring af disse forhold er forudsætning for, at flere virksomheder vil tage lærlinge.

Selv om aftalens forslag vedr. elever med svage kundskaber er udmærkede, er aftalen samlet set ikke helt afbalanceret i forhold til praktikvirksomhedernes forventninger.”

Uddannelse
3. november 2006
KONTAKT