Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. november 2006 svaret Arbejdstilsynet i sagen om udkast til lovforslag om Forebyggelsesfonden

Høring om udkast til lovforslag om Forebyggelsesfonden

Med brev af 30. oktober 2006 har Arbejdstilsynet sendt et udkast til lovforslag om Forebyggelsesfonden. I den anledning har Dansk Arbejdsgiverforening (DA) følgende bemærkninger:

Generelle bemærkninger

DA kan tilslutte sig det overordnede sigte med en forebyggelsesfond. Imidlertid må DA sammenfattende vurdere forslaget om Forebyggelsesfondens opbygning som uhensigtsmæssig med henblik på at optimere forebyggelse og forhindre fysisk samt psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler.

Efter vor opfattelse bør der skabes bedre overensstemmelse mellem de overordnede mål og visioner for Forebyggelsesfonden og 2010-arbejdsmiljøplanen.

Der bør sikres partsdeltagelse på alle niveauer således, at Forebyggelsesfondens virke cementeres bredt på arbejdsmarkedet, bl.a. med henblik på at fremme indgåelse af de nødvendige partsaftaler, som er en forudsætning for at kunne søge midler indenfor de væsentlige dele af fondens virkefelt.

Forebyggelsesfonden er ikke en forskningsfond, men en forebyggelses- og nedslidningsfond. Forebyggelsesfondens struktur bør derfor ikke, som det fremgår af lovudkastet, kopiere strukturen i Arbejdsmiljøforskningsfonden, der har arbejdsmiljøforskere som sin primære målgruppe. Forebyggelsesfonden har virksomhederne som sin primære målgruppe, og strukturen bør indrettes derefter.

DA skal derfor anbefale, at parterne på arbejdsmarkedet, som er repræsenterede i branchearbejdsmiljørådene får en formel status i lovforslaget og bl.a. gives høringsret forud for bevillingsbeslutninger i bestyrelsen for at fremme indgåelse af de aftaler, som er grundlaget for at kunne søge fondens midler til brancheprojekter og jobgruppeprojekter. Subsidiært bør der gives en høringsret forud for de faglige udvalgs behandling af ansøgningerne til brancheprojekter og jobgruppeprojekter.

Det fremgår af bemærkningerne om rammerne for udbetaling fra fonden, at udbetaling af økonomiske støtte til offentlige og private virksomheder falder ind under EU’s regler for statsstøtte. I henhold til disse regler kan der ikke ydes økonomisk støtte til transport- og landbrugssektoren. Den paradoksale konsekvens heraf vil være, at virksomheder i flere af de fremhævede nedslidningstruede brancher(transport af passager, slagterier og fjerkræslagterier) ikke kan støttes. Det bør nærmere undersøges om, og i givet fald hvordan dette kan undgås.

Specielle bemærkninger

Til de enkelte paragraffer har vi følgende bemærkninger:

§ 4: DA skal foreslå, at 2010 arbejdsmiljøplanen også får status af en national forebyggelsesstrategi i Forebyggelsesfonden for så vidt angår forebyggelse og nedslidning i arbejdsmiljøet. Vi skal i den sammenhæng gøre opmærksom på, at Beskæftigelsesministeriet tillægger arbejdsmiljøplanen 2010 status som rammen om den nationale danske arbejdsmiljøpolitik ved ratifikation af den netop vedtagne ILO konvention 187 ”Promotional Framework for Occupational Safety and Health”, jf. Beskæftigelsesministeriets notat af 23. oktober 2006 til medlemmerne af det faste ILO-Udvalg.

§ 5: DA skal anbefale, at regeringen søger Europakommissionen om tilladelse til, at Forebyggelsesfondens aktiviteter undtages fra EU’s statsstøtteregler, bl.a. for at kunne støtte brancheprojekter og jobgruppeprojekter inden for transportområdet og på slagterierne, som er prioriterede områder i lovforslaget.

§ 14 og § 16: I forbindelse med et medlems inhabilitet skal det foreslås, at der åbnes mulighed for, at suppleanten indtræder ved behandling af den konkrete sag.

§ 13: DA skal foreslå, at bestyrelsen udarbejder en årlig strategi, som forankrer de samfundsmæssige perspektiver udstukket i forbindelse med de politiske partiers prioritering af indsatsområder og temaer i forbindelse med den årlige fordeling af midlerne, eventuelt i form af en resultatkontrakt mellem politikerne og Forebyggelsesfonden.

§ 22: DA skal foreslå, at der tilføjes endnu et punkt i den årlige redegørelse nemlig fondens målopfyldelse inden for de prioriterede indsatsområder eller i forhold til en eventuel resultatkontrakt.

DA ser frem til, at ovennævnte synspunkter inddrages i det videre arbejde med udkast til lov om Forebyggelsesfonden.

KONTAKT
Publiceret:
14. november 2006
LÆS MERE
Udkast til forslag til lov om Forebygg­elsesfond