Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. november 2006 svaret Arbejdstilsynet i sagen om udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Samlet set er det DA’s vurdering, at de elementer, der indgår i lovforslaget under ét, vil indebære en række fornuftige justeringer, som tager højde for væsentlige dele af denne kritik, der har været, bl.a. fra arbejdsgiverside, mod dele af arbejdsmiljøreformen fra 2004.

Imidlertid må DA på det skarpeste tage afstand fra, at APV’en nu foreslås gjort til et direkte tilsynsobjekt. Det er i strid med tidligere forudsætninger og kan betyde, at APV’en nu mere udarbejdes af hensyn til Arbejdstilsynet end af hensyn til virksomhedens eget arbejde med sikkerhed og sundhed.

DA finder det endvidere betænkeligt, at der lægges op til en væsentlig forøgelse af anvendelsen af § 21-undersøgelsespåbud især på det psykiske område, og at man samtidig vil pålægge virksomhederne at anvende autoriserede rådgivere til sådanne undersøgelser. Behovet herfor finder vi ikke nærmere begrundet eller dokumenteret.

Herefter kommenteres forslagets hovedelementer nærmere.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
17. november 2006
LÆS MERE
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø