Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. november 2006 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge mv.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Lederne (LH) og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) er via Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg blevet anmodet om at afgive et høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.

DA, LH og SALA har følgende bemærkninger:

Udvidelse af arbejdsgiverperioden

DA, LH og SALA kan ikke støtte forslaget om at udvide arbejdsgiverperioden fra 14 til 15 kalenderdage.

Virksomhederne betaler i dag 24 mia. kr. for de første 14 dages sygefravær. Virksomhederne har altså allerede i dag en meget stærk tilskyndelse til at begrænse sygefraværet. Udgiften på 85 mio. kr. vil ikke indebære en ændret adfærd i virksomhederne. Alene står tilbage belastningen af danske virksomheders konkurrenceevne.

Med den nuværende beskæftigelsessituation er der en unik mulighed for at få flere svage grupper ind på arbejdsmarkedet. Forslaget sender imidlertid et helt forkert signal til de mange virksomheder, der gerne vil løfte et socialt engagement og ansætte personer på kanten af arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiverperioden er allerede i dag en barriere i forhold til at integrere svage grupper på arbejdsmarkedet, der ofte har en større sygdomsrisiko. Forslaget om den 15. arbejdsgiverbetalte sygedagpengedag vil mindske virksomhedernes incitament til at ansætte svage grupper og dermed øge barrieren i forhold til at integrere personer på kanten af arbejdsmarkedet.

Ændring af regler om forlængelse af sygedagpengeperioden

DA, LH og SALA kan ikke støtte forslaget om mulighed for forlængelse af sygedagpengeperioden i op til 2 år ud over varighedsbegrænsningen på 52 uger. Forlængelsesmuligheden foreslås at omfatte sygemeldte, der er under eller venter på lægebehandling, og som vurderes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger.

DA, LH og SALA finder det uhensigtsmæssigt, at der indføres regler, der medvirker til at mindske udbuddet af arbejdskraft og dermed øge presset på et arbejdsmarked, der i forvejen er præget af akut mangel på arbejdskraft.

Erfaringerne fra syge- og arbejdsløshedsdagpengesystemet viser, at det er vanskeligt at begrænse brugen af forlængelsesmuligheder. Der er således en betydelig risiko for, at den udvidede forlængelsesmulighed medfører generel øget varighed af sygedagpengesager.

Herudover kan den udvidede forlængelsesmulighed medvirke til at marginalisere sygemeldte yderligere fra arbejdsmarkedet. Sandsynligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter endt sygdom falder markant, jo længere tid man er sygemeldt. Med den yderligere forlængelsesmulighed mindskes kommunernes incitament til hurtigt at iværksætte aktive tilbud, hvilket øger risikoen for, at sygemeldte mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Det er DA, LH og SALA’s opfattelse, at en række af de eksisterende forlængelsesmuligheder er overflødige. Det er f.eks. uforståeligt, hvorfor arbejdsskaderamte skal have adgang til en særlig forlængelsesmulighed i modsætning til f.eks. trafikofre, når der i forvejen findes generelle forlængelsesmuligheder, som begge grupper kan omfattes af.

På den baggrund foreslås det, at der inden vedtagelse af nye forlængelsesmuligheder skal foretages en samlet analyse af brugen af de eksisterende forlængelsesmuligheder med henblik på at sanere i antallet og dermed målrette forlængelsesmulighederne. DA, LH og SALA foreslår alternativt, at brugen af foreslåede udvidede forlængelsesmulighed evalueres efter 2 år med henblik på at vurdere, om flere end tiltænkt er blevet omfattet af forlængelsesmuligheden, og om forlængelsesmuligheden har øget målgruppens tilbagevenden til arbejdsmarkedet.