Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. november 2006 svaret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i sagen om

Høringssvar på ændringsforslag til "Udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik"

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget ændringsforslag til "Udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik" i høring med høringsfrist den 20. november 2006. Vi vil i vort høringssvar især koncentrere vore kommentarer om forslagene om jobkort og Green Card.

Generelle bemærkninger

Danske virksomheder oplever i stadig stigende omfang arbejdskraftmangel, og mange virksomheder – fra stort set alle brancher – må sige nej til ordrer, som følge af mangel på arbejdskraft. Dansk Arbejdsgiverforening er enig i, at den danske arbejdskraft, der kan formidles, skal i arbejde, men vi må samtidig konstatere, at det bliver stadig vanskeligere at få tilstrækkelig med kvalificeret dansk arbejdskraft til at tilfredsstille virksomhedernes efterspørgsel. Det er derfor nødvendigt nu at tiltrække arbejdskraft fra andre lande – de gamle EU-lande, de nye EU-lande og tredjelande. Da arbejdsudbuddet i de kommende år, som følge af demografiske ændringer fortsat vil være begrænset i forhold til virksomhedernes behov, bør Danmark mere offensivt satse på at øge arbejdsudbuddet fra udlandet, og dermed medvirke til at afhjælpe virksomhedernes betydelige behov for kvalificeret arbejdskraft.

Det er positivt, at regeringen har fremlagt en 13. punktplan for tiltrækning af arbejdskraft fra de gamle og nye EU-lande. Denne indsats kan medvirke til, at virksomhederne får et større arbejdsudbud fra disse lande.

Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt til hverken på kort eller langt sigt at tilfredsstille behovet for kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Der skal også satses offensivt på at etablere adgangsmodeller til Danmark for kvalificerede arbejdstagere fra tredjelande. I den globale konkurrence mellem virksomhederne i stort set alle brancher vil der være behov for, at højtuddannede, forskere og kvalificerede arbejdstagere let og uden bureaukratiske hindringer kan beskæftiges i danske virksomheder. Fordelen for Danmark ved etablering af enkle adgangsmodeller for disse arbejdstagere fra tredjelande er, dels at de vil medvirke til at udvikle danske virksomheder og dermed skabe arbejdspladser for faglærte og ufaglærte arbejdstagere, og dels at det vil medvirke til, at danske virksomheder fastholder arbejdspladser i Danmark i stedet for at flytte til lande, hvor der er let adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Dansk Arbejdsgiverforening skal derfor foreslå – efter canadisk forbillede – at der indføres en generel og enkel adgangsmodel til Danmark, som indebærer, at alle arbejdstagere, der lever op til kravene i en Green Card-model og kan forsørge sig selv i mindst seks måneder, får fri adgang til at bo og arbejde i Danmark. Modellen kunne bygge på følgende kriterier: Uddannelse, sprogfærdighed, arbejdserfaring, forudaftalt arbejdsaftale og tilpasningsevne. Adgangsmodellen skal være synlig og overskuelig for potentielle kvalificerede borgere fra tredjelande, som ønsker at søge til Danmark for at arbejde – dette kunne ske gennem oprettelse af en internetadresse, hvor potentielle ansøgere selv kunne afprøve deres muligheder for at opfylde kravene i Green Card-modellen.

Gennemførelse af en generel, enkel og offensiv adgangsmodel til Danmark er imidlertid ikke tilstrækkelig til, at den globalt ombejlede gruppe af kvalificerede arbejdstagere vælger Danmark, som fremtidig arbejdssted. Danmark skal herudover iværksætte en offensiv indsats for at brande Danmark i udlandet som et attraktivt arbejdssted. Dette kunne bl.a. ske gennem informationskampagner via ambassader, information til udenlandske uddannelsesinstitutioner og udarbejdelse af informationsmaterialer om Danmark.

De i lovforslaget foreslåede ordninger om udvidelse af jobkort- og Green Card-ordningerne er et lille positivt skridt på vejen mod åbning af bedre muligheder for, at danske virksomheder kan få adgang til kvalificerede medarbejdere fra andre lande, end de gamle og nye EUmedlemslande.

En udvidet jobkort-ordning kan medvirke til en enklere adgang til Danmark for kvalificerede arbejdstagere, som lever op til kravene i ordningen, og Green Card-ordningen til jobsøgning i seks måneder kan måske give interesserede kvalificerede tredjelandsstatsborgere lyst til at prøve at få et job. Det må anses for sandsynligt, at udenlandske studerendes mulighed for efter endt uddannelse at blive i Danmark for at søge job i 6 måneder, vil have nogen effekt på at fastholde kvalificerede tredjelandsstatsborgere og dermed øge arbejdsudbuddet af kvalificerede.

Sammenfattende er det dog Dansk Arbejdsgiverforenings vurdering, at det vil blive nødvendigt i takt med den stigende mangel på kvalificerede medarbejdere i erhvervslivet at gå videre i retning af en mere offensiv adgangsmodel, som foreslået ovenfor.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
22. november 2006