Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. september 2006 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen

Undervisningsministeriet har i brev af 4. september 2006 anmodet DA om bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen. DA har følgende bemærkninger:

DA mener, at alle elever skal omfattes af krav om test, uanset om man er opvokset her i landet eller kommet til landet i en sen alder – og uanset om man følger undervisningen i den kommunale folkeskole, efterskole, private grundskoler e.l. Hermed gives den bedste viden om elevens individuelle kompetencer, og det bedste grundlag for elevens videre vej i uddannelses- og arbejdslivet.

En af grundskolens vigtigste opgaver er at sikre, at de unge får de basale kompetencer, der skal til for at få en uddannelse og kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Det er en særlig udfordring for gruppen af unge indvandrere/efterkommere, hvor alt for mange falder fra uddannelser – herunder erhvervsuddannelserne – pga. manglende basale kompetencer. Derfor er det bekymrende, at bekendtgørelsen lægger op til, at elever kan fritages for test pga. utilstrækkelige danskkundskaber og/eller hvis man er kommet til landet sent i skoleforløbet, jf. § 6 stk. 2.

Det er ikke løsningen, at friholde denne gruppe for krav om test – tværtimod. Test skaber grundlag for at kunne styrke de individuelle kompetencer, for at kunne vurdere elevernes egnethed til f.eks. erhvervsuddannelserne og for at kunne sikre en bedre kvalitet i undervisningen – også kommunens skoler imellem.

Det er derfor helt afgørende, at det præciseres i bekendtgørelsen og vejledningen hertil, at dårlige kompetencer i dansk og manglende skolegang ikke i sig selv betyder, at man kan blive fritaget for test.

Det er samtidig afgørende, at den evaluering, som træder i stedet for test ved fritagelser jf. § 6, stk. 2, bliver omfattet af præcise og ensartede retningslinier/metoder, der muliggør en sammenligning mellem skoler.

Det bør ligeledes fremgå af bekendtgørelsen/vejledningen, hvilke krav om test der gælder, hvis en elev ikke er mødt op til test, jf. §7.

DA mener samtidig, at det er uhensigtsmæssigt, at der lægges op til, at test på frie skoler mv. er frivillig for skolen, jf. § 8. Det er essentielt for at kunne sammenligne indsatsen i de forskellige skoler (også for kommunalbestyrelsen) og dermed sikre en højere kvalitet af undervisningen.

KONTAKT
Publiceret:
26. september 2006