Dansk Arbejdsgiverforening har via Beskæftigelsesrådet den 11. oktober 2006 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høring vedr. udkast til lovforslag om seniorjob

Det er arbejdsgiversidens opfattelse, at der med etableringen af seniorjob er tale om at skabe kunstige arbejdspladser i kommunerne og dermed en uhensigtsmæssig merbeskæftigelse i den offentlige sektor.

Arbejdsgiversiden finder det væsentligt, at seniorjobbet ikke opfattes som den endelige placering på arbejdsmarkedet for de berørte personer, men at staten i jobcentrene aktivt gør brug af bestemmelserne om, at personer i seniorjob kan formidles til ordinært arbejde.

Arbejdsgiversiden finder det endvidere påkrævet, således som det også fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at forligspartierne tager ordningen op til drøftelse med henblik på at begrænse adgangen til ordningen, hvis forudsætningerne om antallet af påbegyndelser i seniorjob når op på 1.500.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
16. oktober 2006