Dansk Arbejdsgiverforening har via Beskæftigelsesrådet den 20. juni 2006 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1098 af 18. november 2005 om fleksjob

Det er arbejdsgiversidens vurdering, at der med uddannelseslisten i bilag 1 lægges op til, at ledighedsydelsesmodtagere kan deltage i en alt for bred vifte af uddannelsesmuligheder. Listen bør derfor reduceres kraftigt, så den kun indeholder de uddannelsesmuligheder for visiterede til fleksjob, som er målrettet varetagelsen af et fleksjob og som kan gennemføres inden for en 6 ugers periode.

En lang række af de uddannelser, der er nævnt i bilag 1 sigter mod at give deltageren en ny selvstændig erhvervskompetence og rækker væsentligt ud over 6 ugers perioden. I det omfang det vurderes, at en person kan opnå nye erhvervskompetencer, er det en revalideringsindsats de pågældende har behov for, og ikke et fleksjob.

Endelig finder arbejdsgiversiden det misvisende at anvende betegnelsen ”ledighed” i § 6a for modtagere af ledighedsydelse. At være ledig forudsætter, at man er i stand til at varetage et ordinært arbejde. Arbejdsgiversiden skal derfor foreslå, at der anvendes betegnelsen ”..de første 12 måneders sammenlagt modtagelse af ledighedsydelse….” i § 6a.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
23. juni 2006