Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. december 2006 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om vejledning om kønsopdelt lønstatistik

Høring om Beskæftigelsesministeriets vejledning om kønsopdelt lønstatistik

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) bemærkninger til ministeriets vejledning til virksomhederne om kønsopdelt lønstatistik.

DA har alene en række mindre bemærkninger til vejledningen.

Side 4, første afsnit:

  • Hvilke nye forpligtelser indfører reglerne

Virksomhederne skal én gang om året udarbejde en kønsopdelt lønstatistik, hvis de i løbet af året opfylder lovens krav.

Foreslås ændret til:

  • Hvilke nye forpligtelser indfører reglerne

Virksomhederne skal én gang om året udarbejde en kønsopdelt lønstatistik, hvis de blot en gang i løbet af året opfylder lovens krav.

Side 4, fjerde afsnit:

  • Virksomheden udarbejder selv sin kønsopdelte lønstatistik

Hvis en virksomhed selv udarbejder sin kønsopdelte lønstatistik, er det i loven præciseret, at arbejdsfunktionerne skal være opgjort så detaljeret, at den kønsopdelte lønstatistik giver mulighed for at sammenligne kvinders og mænds løn på en meningsfuld måde. Statistikken skal opbygges efter ensartede principper for at sikre sammenlignelighed.

Foreslås ændret til:

  • Virksomheden udarbejder selv sin kønsopdelte lønstatistik

Hvis en virksomhed selv udarbejder sin kønsopdelte lønstatistik, er det i loven præciseret, at medarbejdergrupperne/arbejdsfunktionerne skal være opgjort så detaljeret, at den kønsopdelte lønstatistik giver mulighed for at sammenligne kvinders og mænds løn på en meningsfuld måde. Statistikken skal opbygges efter ensartede principper for at sikre sammenlignelighed.

Side 5 øverst:

Da visse arbejdsfunktioner (DISCO-koder) foruden almindeligt ansatte også indeholder ledere, elever og unge under 18 år udarbejdes statistikken både med og uden ledere, elever og unge under 18 år.

Foreslås ændret til:

Da visse arbejdsfunktioner (DISCO-koder) foruden almindeligt ansatte også indeholder ledere, elever og unge under 18 år kan statistikken i disse situationer udarbejdes uden ledere, elever og unge under 18 år.

Side 5, fjerde afsnit:

  • Anonymitet

Reglernes udformning tager hensyn til, at virksomhedernes kønsopdelte statistik indeholder fortrolige oplysninger. Kravet om mindst 10 personer af hvert køn, hvor alene deres gennemsnitsløn er beregnet, skal sikre, at de enkelte personers aflønning ikke bliver identificerbar. Derved sikres den enkelte medarbejders anonymitet.

Foreslås ændret til:

  • Anonymitet

Reglernes udformning tager hensyn til, at virksomhedernes kønsopdelte statistik indeholder fortrolige oplysninger. Kravet om mindst 10 personer af hvert køn skal sikre, at de enkelte personers aflønning ikke bliver identificerbar. Derved sikres den enkelte medarbejders anonymitet.

Afsnit side 6 nederst flyttes til side 4 nederst som følger:

  • Danmarks Statistik og arbejdsgiverorganisationer stiller kønsopdelt lønstatistik til rådighed for virksomhederne

Virksomheder, der indberetter den årlige lønstatistik til Danmarks Statistik, DA eller FA kan uden beregning rekvirere deres kønsopdelte lønstatistik fra den relevante organisation, det vil sige fra Danmarks Statistik eller fra en arbejdsgiverorganisation.

  • Test din virksomhed

Virksomheder, der indberetter til årslønsstatistikken, men ikke er forpligtet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik, kan – hvis de ønsker det – også rekvirere statistikken gratis fra den relevante organisation. Statistikken skal dog opfylde kravene om mindst 10 mænd og 10 kvinder i hver arbejdsfunktion for at kunne blive udarbejdet.

Side 6 nederst:

  • Test af systemet

Danmarks Statistik tilbyder at teste de indberettede lønoplysninger inden den kønsopdelte lønstatistik bliver obligatorisk for de omfattede virksomheder.

Foreslås ændret til:

  • Test af systemet

Danmarks Statistik og arbejdsgiverorganisationerne tilbyder at teste de indberettede lønoplysninger inden den kønsopdelte lønstatistik bliver obligatorisk for de omfattede virksomheder.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. december 2006
LÆS MERE
Høringsskrivelse