Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. januar 2007 svaret Arbejdsskadestyrelsen i sagen om

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring

Arbejdsskadestyrelsen har i brev af 14. december 2006 fremsendt udkast til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring med henblik på evt. bemærkninger.

Det fremsendte udkast indeholder en række forslag med henblik på opfølgning af de to omfattende udvalgsarbejder på arbejdsskadesikringsområdet, dels vedrørende samspillet mellem arbejdsskadesikringsloven, erstatningsansvarsloven og sociale ydelser m.v., dels om reformer af AES-systemet.

Herudover indeholder lovudkastet ændringer som følge af den i forbindelse med Velfærdsforliget aftalte øgede folkepensionsalder.

Endelig indeholder udkastet et antal yderligere, nærmere begrundede ændringer af arbejdsskadesikringsloven.

DA har følgende bemærkninger til lovudkastet:

For så vidt angår de forslag i lovudkastet, der vedrører udmøntningen af de nævnte to udvalgsarbejder bemærkes mere generelt, at DA i det væsentlige kan give tilslutning til den i lovudkastet foreslåede tekniske udmøntning af anbefalingerne fra de to udvalg.

DA skal dog i tilslutning hertil særligt henlede opmærksomheden på følgende spørgsmål af både principiel og teknisk karakter:

Lovudkastets forslag vedrørende opfølgningen af AES-udvalget omhandler ikke samtlige de anbefalinger, der er afgivet af udvalget. Der er således ikke i bemærkningerne omtalt de af AES-udvalgets rapport (side 13) indeholdte anbefalinger vedrørende indførelsen af en faktorkundeordning i AES-systemet, anbefalingen vedrørende anvendelse af P-numre i den fremtidige bidragsopkrævning samt anbefalingen om at undersøge mulighederne for, at AES kan indføre arbejdsfunktioner i forbindelse med bidragsfastsættelsen og bidragsopkrævningen.

DA er helt opmærksom på, at der er tale om anbefalinger vedrørende mere fremadrettede opgaver, som ikke på nuværende tidspunkt hensigtsmæssigt kan udformes som egentlig lovtekst. Der er imidlertid samtidig tale om anbefalinger af væsentlig betydning for udformningen af det fremtidige tarifsystem, og DA finder derfor, at det vil være rigtigt at omtale disse anbefalinger i bemærkningerne til det kommende lovforslag som led i den samlede redegørelse for det nye system.

Den i udkastets punkt 15 indeholdte udformning til ny § 58a udmønter AES-udvalgets anbefalinger om en ny og forenklet tarifstruktur.

Som det fremgår af forhandlingsudvalgets rapport, anbefalede udvalget en fremtidig tarifstruktur baseret på dels den i Danmarks Statistiks DB03 foretagne standardgruppeinddeling på i alt 9 hovedgrupper, dels et antal konkret angivne undergrupper. Dette er beskrevet udførligt og dækkende i lovudkastets generelle bemærkninger, jf. først og fremmest side 13.

I den foreslåede tekst i § 58a er anbefalingen vedrørende inddeling i hovedbrancher udmøntet således, at AES skal henføre alle arbejdsgivere til en brancheundergruppe ”med udgangspunkt i den hovedbranchegruppe, hvor arbejdsgiveren er registreret i Danmarks Statistiks 9 branchegrupper”.

Med henvisning til spørgsmålets helt afgørende betydning for udformningen af den fremtidige tarifstruktur, samt den usikkerhed, der måtte kunne opstå mere generelt om den fremtidige standardgruppering i Danmarks Statistik som følge af Danmarks Statistiks aktuelle forslag om en ny dansk standardgruppering baseret på DB07, henstilles til Beskæftigelsesministeriets overvejelser, om det på den baggrund er nødvendigt at tydeliggøre i lovteksten og/eller i bemærkningerne, at det kommende lovforslag om ændringer i arbejdsskadesikringssystemet er baseret på den gældende DB03.

I den i punkt 15 foreslåede nye § 58 b, stk. 2, foreslås at der til brancheundergrupperne knyttes en ”reservefond”.

Forslaget herom har til formål at gennemføre AES-udvalgets anbefaling om etablering af ”en tilstrækkelig buffer” med henblik på at kunne imødekomme uforudsete udsving i de årlige bidrag.

Ministeriet gør i bemærkningerne til bestemmelsen (side 16) selv opmærksom på, at der ikke er tale om en reservefond i traditionel forstand, men, som anbefalet af udvalget, alene om en buffer.

Det er DA’s vurdering, at den valgte terminologi i lovteksten – uagtet den i lovbemærkningerne skete præcisering af udtrykket – senere vil kunne give anledning til en vis tvivl om AES’ råderum til at træffe bestemmelser om karakteren og omfanget af den foreslåede buffer. DA henstiller derfor til Ministeriets overvejelse at vælge udtrykket buffer eller en anden mere adækvat end det foreslåede ”reservefond”.

I den foreslåede § 58b, stk. 3, foreslås, at AES årligt kan opkræve et særskilt tillæg, bl.a. til finansiering af de såkaldte nødlidende brancher.

I den af AES-udvalget afgivne anbefaling herom hedder det, ”at der ved bekendtgørelse fastsættes regler for …”.

Efter DA’s opfattelse bør de anførte bidrag under alle omstændigheder ske på grundlag af særlige, på forhånd fastsatte regler herom, og det foreslås, at det præciseres i loven, at regler herom skal fastsættes af AES ved bekendtgørelse som grundlag for opkrævningen af det foreslåede særlige tillæg til bidraget.

Det som lovudkastets punkt 9 indeholdte forslag om en ny udformning af § 35, stk. 4, giver efter DA’s vurdering anledning til en vis usikkerhed med hensyn til forslagets rækkevidde og betydning i forhold til den gældende § 35, stk. 4, samt § 59 i arbejdsskadesikringsloven.

Det fremgår af bemærkningerne, at forslaget har til formål at præcisere den gældende § 35, stk. 4, men det fremgår efter DA’s opfattelse ikke tilstrækkeligt klart, hvilke nærmere udgifter, Arbejdsskadestyrelsen efter de gældende regler selv har skullet afholde, og som således ikke har været betalt af forsikringsselskaberne eller AES efter den gældende § 35, stk. 4, eller § 59.

Såfremt forslaget opretholdes i det kommende lovforslag, anbefales, at forslaget ledsages af en mere dækkende og præcis beskrivelse af forslagets baggrund, forhold til de gældende regler samt konsekvenserne, herunder økonomiske, af det fremsatte forslag.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
16. januar 2007
LÆS MERE
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdssk­adesikring