Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. januar 2007 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser med flere

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har følgende kommentarer til lovforslaget:

Generelt

DA er overvejende positiv over for lovforslaget, som på visse områder imødekommer arbejdsgivernes behov for modernisering af erhvervsuddannelserne.

Imidlertid finder DA ikke, at den igangværende revision af erhvervsuddannelserne og Erhvervsgrunduddannelsen vil føre til, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 får en uddannelse.

Lovforslaget skal ses i forhold til, at virkeligheden på erhvervsskolerne desværre er præget af for lidt undervisning i skoleperioderne og ofte en negativ vurdering af erhvervsuddannelsernes kvalitet af både elever og virksomheder. Manglende kontakt til praktikvirksomhederne, de såkaldte ”lærerfri” timer, forældet udstyr og materiale samt utidssvarende undervisningslokaler har medvirket til, at elever og virksomheder har oplevet et egentlig kvalitetsfald.

Såfremt lovforslagets intentioner om større rummelighed og mindre frafald skal realiseres, skal der efter DA’s opfattelse rettes op på disse forringelser på erhvervsskolerne, som især handler om, hvorledes undervisningen i praksis gennemføres og håndteres på skolerne. Det første skridt mod en forbedring kunne være, at der fra centralt hold sker en mere systematisk opfølgning af, at uddannelsernes kvalitet forbedres og at kvalitetsfald får konsekvenser for skolerne. Det må her også forudsættes, at erhvervsskolerne sikres økonomiske og institutionelle rammevilkår, herunder tilstrækkeligt ledelsesrum, der muliggør en prioritering af undervisningen.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
24. januar 2007