Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. februar 2007 svaret Indenrigs- og Sundhedsministeriet i sagen om udkast til lov om røgfri miljøer

Høring om udkast til lov om røgfri miljøer

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har konstateret ønsket fra et bredt flertal i Folketinget om at regulere og begrænse rygning – herunder forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning.

Rygerloven er dog et indgreb i ledelsesretten, som DA beklager. Dette gælder ikke alene de områder i loven, hvor man f.eks. direkte vil berøre arbejdsretlige spørgsmål, men et forbud om rygning på arbejdspladser er et principielt indgreb i ledelsesretten. Efter arbejdsgivernes opfattelse er man allerede på mange arbejdspladser kommet langt i at fastlægge politikker, som beskytter mod passiv rygning. Dette er oftest sket via samarbejdssystemet og dermed i dialog mellem ledelse og medarbejdere i samarbejdsudvalgene.

DA finder, at man for så vidt angår arbejdsretlige/ansættelsesretlige spørgsmål fra lovgivningsmagten skal være tilbageholdende i lovforslaget, da en lovregulering af rygning ikke bør ændre eller berøre centrale arbejds- og ansættelsesspørgsmål. Arbejdsmarkedet besidder allerede i arbejdsretten og ansættelsesretten tilstrækkelige redskaber til at håndhæve forbud, der måtte være i lovgivningen – herunder også et forbud mod rygning eller overtrædelse af rygereglerne i en virksomhed. DA skal derfor på det kraftigste fraråde, at lovudkastets § 21 om bortvisning vedtages i sin nuværende form.

DA finder det tillige forkert, at arbejdsmarkedets parter ikke har været inddraget, før lovforslaget er sendt i høring, da det vedrører centrale arbejdsretlige spørgsmål. DA finder desværre, at dette visse steder i lovudkastet giver et ”ujævnt” præg – f.eks. vedrørende sanktioner.

DA skal opfordre regeringen og Folketinget til at behandle velfærdsemner – herunder rygning – på en sådan måde, at emnerne så vidt muligt kan blive i og håndteres i samarbejdsorganerne.

Alle bestemmelser i lovforslaget, der giver egentlige rettigheder eller direkte sanktioner i ansættelsen, er vanskelige at håndtere i samarbejdsmekanismerne, der bygger på dialog. Sådanne forslag vil opfattes og virke kontraproduktivt på de enkelte arbejdspladser. For så vidt angår rygepolitikker, er dette oftest bedst håndteret af virksomhed og medarbejderne på konsensusbasis i samarbejdsorganerne. Reglerne i § 21 om bortvisning og i § 2, stk. 5, om godtgørelse strider herimod.

DA finder også, at lovens ikrafttrædelsestidspunkt tidligst bør være f.eks. den 1. september 2007, da initiativet og lovforslaget har været længe undervejs.

DA vil i sit høringssvar ikke berøre lovens regulering af særlige arbejdspladser såsom serveringssteder, skibe eller hotelværelser m.v.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
6. februar 2007