Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. februar 2007 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

Høring om udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

Høringssvaret i PDF-format.

Klageorgan må ikke berøre sammenhængskraften i den danske model

DA kan ikke acceptere, at det foreslåede klagenævn kan behandle klager, der udspringer af et ansættelsesforhold, og dermed sætter det fagretlige system ud af kraft.

Retsbeskyttelsen ved anvendelsen af det fagretlige system er nemt, effektivt og billigt og matches kun af de civile domstole.

Fremme af klagekultur

DA finder endvidere, at et klagenævn vil øge risikoen for at fremme klager, der ikke er tilstrækkeligt funderet til at burde bære en klagebehandling, men alene er båret af den lette klageadgang.

Underminerer den danske model

Kompetence til et fælles klagenævn vedrørende spørgsmål, der udspringer af et ansættelses-forhold eller ansættelsesdimension, vil efter DA’s opfattelse underminere det fagretlige system og dermed bidrage til at udhule overenskomstsystemet og aftalemodellen som en bærende pille i den danske flexicurity-model, som nyder international anerkendelse.

Konkurrencen i forhold til det fagretlige system vil også komme af, at klagenævnet på klagers vegne vil indbringe sin afgørelse for de civile domstole. Det fagretlige system er i modsætning hertil også uden særlige omkostninger for det offentlige eller klageren, men hviler på medlemskontingent.

Det fagretlige system er en integreret og velfungerende del af overenskomsterne, den danske model og det danske tvistløsningssystem. Klagenævnet vil skabe en parallel og konkurrerende retsdannelse vedrørende overenskomster, løn- og ansættelsesspørgsmål m.v. i forhold til det fagretlige system og Arbejdsretten.

DA kan ikke acceptere, at der i behandlingen ved et nævn om kollektive overenskomster indsættes juridiske dommere eller nævnsmedlemmer, der ikke har forankring hos arbejdsmarkedets parter.

Såfremt en sag om kollektiv overenskomst eller aftaler, løn- og ansættelsesvilkår ikke behandles eller kan behandles i fagretlige systemer, skal borgerne have adgang til at gå direkte til de almindelige domstole, der er det eneste system, som matcher det fagretlige system.

Ændringsforslag

Lovforslaget skal have en bestemmelse, der fastslår, at i det omfang, et forhold udspringer af et ansættelsesforhold – dvs. involverer kollektive overenskomster, løn- og ansættelsesvilkår m.v. – kan klagen ikke indbringes for klagenævnet, men (direkte for) de almindelige domstole, og at man via kollektiv overenskomst via f.eks. Hovedaftalen altid kan aftale, at klager skal behandles i det fagretlige system.

DA lægger ligeledes stor vægt på, at hvis forslaget uanset DA’s indvendinger vil blive søgt fremmet til skade for det arbejdsretlige system, skal dommersammensætningen have sammenhæng med det arbejdsretlige system for at sikre, at sager, der vedrører kollektive overenskomster, løn- og ansættelsesvilkår m.v., får en forankring i det arbejdsretlige system.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
6. februar 2007