Tekniske skoler underviser for lidt

Skoler overholder ikke regler om undervisningsomfang

Dansk Byggeri og TEKNIQ Installatørernes Organisation har bedt undervisningsminister Bertel Haarder om at undersøge det forhold, at de tekniske skoler i Ålborg, Roskilde, Kolding, Svendborg og København kun har skemalagt undervisning i 28-32 timer om ugen inden for en række bygge- og anlægsuddannelser, selv om de er forpligtigede til planlægge undervisning i 37 timer. Virksomhederne betaler løn til eleverne under skoleophold.

DA opfordrer undervisningsministeren til at undersøge alle erhvervsuddannelser og erhvervsskoler for at få fastlagt problemets omfang og sikre, at skolerne lever op til undervisningsreglerne.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

Det er uacceptabelt, at nogle skoler underviser eleverne i mindre end 37 timer om ugen.

Reglerne for skoleundervisningen er nemlig ganske klare. Her står det, at skoleundervisningen skal være fuldtidsundervisning og elevens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.

Skolerne er forpligtede til at udarbejde en undervisningsplan på 37 timer, så elev og praktikvirksomheder kan se, hvorledes de 37 timer fordeler sig på fag, undervisningsforløb, projekter samt evt. hjemmearbejde.

Såfremt flere unge skal have en uddannelse og antallet af praktikpladser skal holdes på det nuværende høje niveau, er det afgørende vigtigt, at undervisningsministeren i samarbejde med erhvervsskolerne sikre, at reglerne overholdes, så erhvervslivet kan være sikker på, at eleverne har fået den undervisning, de har krav på.

Undersøgelser viser, at mange praktikvirksomheder er utilfredse med lærlingenes teoretiske viden og finder ikke, at lærlingen kommer tilbage fra skoleophold med ny faglig viden.

Uddannelse
14. februar 2007
KONTAKT