Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. februar 2007 svaret Beskæftigelsesrådet i sagen om

Høring om udvidelse af jobkort-ordningen

Dansk Arbejdsgiveforening har fra Beskæftigelsesrådets sekretariat modtaget høring om Integrationsministeriets forslag til udvidelse af jobkort-ordningens positivliste.

Generelt skal Dansk Arbejdsgiverforening pege på, at den stigende arbejdskraftmangel i stort set alle brancher øger behovet for etablering af bedre muligheder for, at udenlandsk arbejdskraft – også fra tredjelande – kan tage arbejde i Danmark uden væsentlige bureaukratiske hindringer. Arbejdskraftmangel og flaskehalse vil, hvis der ikke gøres en markant indsats for at udvide arbejdsstyrken, medføre tab af ordrer i mange danske virksomheder og begrænsning af den økonomiske vækst, som påpeget af bl.a. OECD.

Det fremsendte forslag til ny positivliste er med udvidelsen i antallet af uddannelser et skridt på vejen mod en enklere procedure for adgang for højtuddannet arbejdskraft fra tredjelande til det danske arbejdsmarked.

DA finder, at forslaget om kobling af jobkort-ordningen for højtuddannet arbejdskraft til Arbejdsmarkedsstyrelsens nye overvågningssystem er et godt supplement til positivlisten, da der herigennem skabes en klar kobling mellem virksomhedernes mangel på arbejdskraft og positivlisten ud fra objektive kriterier. En sådan kobling vil medvirke til at skabe en dynamisk positivliste, der opfanger såvel den nationale, som regionale arbejdskraftmangel.

DA finder dog, at den foreslåede udvidelse af positivlisten fortsat i for høj grad fokuserer på enkeltuddannelser, og i for begrænset omfang på tværgående kompetencer, f.eks. specialister med en kombination af sprog-, økonomi- og teknikkompetencer eller med kompetencer inden for økonomi, sprog og markedsviden. Det er heller ikke alle erhvervsøkonomiske bachelorer, som er medtaget på listen, ligesom levnedsmiddelingeniører tilsyneladende kun er medtaget, for så vidt angår de, der har uddannelse fra et universitet – det er ikke holdbart. Mange specialister fra lande, hvorfra Danmark rekrutterer højtuddannede medarbejdere, f.eks. USA, Israel og Indien, har en uddannelse, som bachelorer og en meget solid erhvervserfaring, som er særdeles anvendelig i danske virksomheder. DA mener, at behovene for kompetencer hos højtuddannet arbejdskraft for virksomhederne bør afspejle sig i listen. Der bør arbejdes videre med, hvordan de tværgående kompetencer, som ikke afspejles i enkeltuddannelser, i højere grad kan inkorporeres på listen.

Det er efter DA’s opfattelse positivt, at maskinmesteruddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen er kommet på positivlisten. Vi skal herudover af andre MVU-uddannelser på bygge- og anlægsområdet foreslå, at specialister inden for installationer, bl.a. El-installatøruddannelsen og VVS-installatøruddannelsen optages på positivlisten, dels fordi disse specialister er meget efterspurgte i virksomhederne, og dels fordi ledigheden på områderne er endog meget lav. Også specialister på levnedsmiddelområdet med 3-årige uddannelser fra andre uddannelsesinstitutioner end universiteter bør medtages på positivlisten.

DA er enig i, at det er vigtigt, at arbejdet med udvidelse af positivlisten bliver enkel og fleksibel, så positivlisten hurtigt kan tilpasses behovene på arbejdsmarkedet.

KONTAKT
Publiceret:
20. februar 2007