Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. februar 2007 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen m.fl. love (10. klasse)

DA er blevet anmodet om bemærkninger til forslag til lov om ændring af folkeskolen m.fl. love (10. klasse). DA’s bemærkninger hertil skal ses i sammenhæng med DA’s høringssvar på udkast til forslag til ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. bilag.

Generelt:

De to forslag er en udmøntning af det politiske forlig af 2. november 2006 om en ny 10. klas-se mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socia-listisk Folkeparti.

Aftalen og forslag til udmøntning heraf indeholder positive skridt i retning af at sikre en mere målrettet 10. klasse, i og med der bliver obligatorisk brobygning og indbygget mere fleksibili-tet i form af løbende til og afgang og mulighed for eksamen i både sommer- og vinterhalvår. Men der er også skridt i den forkerte retning som begrænsning af varighed i brobygningsfor-løb.

DA mener ikke, at aftalen og udmøntningen heraf er tilstrækkelig til at sikre, at 95 pct. af en ungdomsårgang kan, endsige bliver mere afklaret i forhold til at gennemføre en ungdomsud-dannelse. Der er brug for en egentlig visitation til 10. klasse. Alt for mange unge vil stadig vælge 10. klasse uden at have et reelt behov. Vi har brug for en 10. klasse, der kun er målret-tet elever, med behov for et fagligt løft eller for afklaring i forhold til uddannelse, og som er tilrettelagt ud fra den enkeltes behov.

I forhold til det konkrete udkast til lovforslag som implementerer aftalen, har DA føl-gende konkrete bemærkninger:

§ 19 d: DA ser det som et positivt skridt, at elever med læsevanskeligheder fremover skal til-bydes yderligere målrettet læseundervisning. I vurderingen af om en elev har behov for yder-ligere læseundervisning, bør det dog præciseres i lovbemærkningerne, at der også bør indgå en vurdering af skriftlige kompetencer og afhjælpning heraf, idet alt for mange elever har – ikke kun problemer med at læse – men også at kunne begå sig rent skriftligt. Det understreges af, at DA’s analyser viser, at dårlige karakterer i dansk (omfatter også vurdering af skriftlige kompetencer) øger risikoen for frafald på erhvervsuddannelserne.

§ 19 g: I lyset af at målet med 10. klasse bl.a. er at øge den enkeltes kompetencer, mener DA endvidere, at den enkeltes udbytte af 10. klasse bør synliggøres. Det bør derfor indskrives i loven, at alle elever, der afslutter 10. klasse, skal afslutte med en eksamen – også elever på efterskoler, ungdomsskoler mv.

KONTAKT
Publiceret:
8. marts 2007