Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. februar 2007 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar på forslag til tidligere vejledning i folkeskolen mv.

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA finder, at målet for unges valg af uddannelse er, at de unge ved endt uddannelse får fast beskæftigelse på arbejdsmarkedet. De unge skal tilbydes en uddannelse, der matcher arbejdsmarkedets behov, og de unge bør ikke bruge unødvendig lang tid i uddannelsessystemet, fordi de valgte forkert fra start. Det er derfor vigtigt, at der i den fremtidige vejledning sker en bedre formidling af viden om arbejdsmarkedet til alle unge.

Lovforslaget lever ikke helt op til den målsætning, idet forslaget til tidligere vejledning i folkeskolen mv. for ensidigt er rettet mod uddannelsessystemet alene og for lidt mod det arbejdsmarked, som skal aftage de unge. For mange steder fokuseres der kun på uddannelsesperspektivet i vejledningen, medens beskæftigelsesmålet helt er udeladt.

DA kan tilslutte sig, at der er behov for at styrke vejledningsindsatsen overfor de svageste elever, men vil samtidig understrege, at bedre vejledning ikke kan erstatte gode kvalifikationer fra grundskolen.

DA kan tilslutte sig, at vejledningen af unge i deres valg af uddannelse og erhverv rykkes tidligere frem i skoleforløbet med det formål, at flere unge påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse. Det bør tydeligt fremgå af bemærkningerne, at den tidligere vejledning skal bygge ovenpå en viden om samfundet, herunder arbejdsmarkedet opnået gennem UEA-faget. Endvidere bør det i lovbemærkningerne præciseres, at UEA-faget skal have et reelt og beskrevet indhold tidligere i skoleforløbet end i dag.

DA finder endvidere, at alle forslagets tilbud og krav bør gælde for både elever i folkeskolen og i andre skoleformer. En meget stor andel af eleverne i specielt 10. kl. vælger andre skoleformer end folkeskolen, og det er DA’s vurdering, at det kan blive svært at fastholde 95 pct. af de unge i ungdomsuddannelse, hvis andre skoleformer ikke forpligtiges til at levere samme indsats som folkeskolen.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
8. marts 2007