Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. marts 2007 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om hemmelige klausuler

2. høring – hemmelige klausuler

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) finder, at den foreløbige rapport fra det tværministerielle udvalg om hemmelige klausuler med al tydelighed viser, at det ikke kan dokumenteres, at brugen af non-soliciationklausuler har et sådant omfang eller negativ virkning for arbejds-markedet, at det er nødvendigt at lovgive herom. Derfor finder DA ikke, at der eksisterer et grundlag at træffe beslutning om lovgivning på.

Siden Sø- og Handelsrettens dom (WM-Data Danmark A/S mod Neoprocess A/S) fra juli 2006 har arbejdsgiverne vist, at man er sig sit ansvar bevidst, og flere brancheorganisationer (ITEK, DMA, VICE m.fl.) har allerede udarbejdet etiske retningslinjer omkring brugen af denne type klausuler. Det er DA’s opfattelse, at de etiske retningslinjer virker adfærdsregulerende, og at disse klausuler kun anvendes, hvor de er påkrævet.

Ministeren opfordrer i sit brev organisationerne til fornyet at bidrage med konkrete løsnings-forslag.

Umiddelbart finder DA, at det på baggrund af udvalgets foreløbige rapport er vanskeligt at kvalificere dette område yderligere, ligesom brancherne som nævnt effektivt har taget hånd om problemstillingerne på den bedst tænkelige måde.

DA skal dog pege på ansættelsesbevisloven som den lov, der umiddelbart synes at forekomme mest hensigtsmæssig til at komme hemmeligheden til livs, hvis lovgivningsinstrumentet i øvrigt findes at være påkrævet, således at medarbejderen via ansættelsesbevisloven skal informeres om eksistensen af sådanne klausuler. Dette vil også kunne medvirke til at tilvejebringe yderligere den dokumentation for klausulernes omfang, som efterspørges. Ansættelsesbevisloven dækker alle medarbejdergrupper.

I givet fald vil det dog være nødvendigt særskilt at undtage situationer, hvor der f.eks. i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse eller fusion er nødvendigt at klausulere medarbejderforhold og hemmeligholde forhandlingerne.

KONTAKT
Publiceret:
21. marts 2007