Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. marts 2007 svaret Kulturministeriet i sagen om revision af ophavsretslovens kapitel 3

Betænkning om revision af ophavsretslovens kapitel 3

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget Betænkning om revision af ophavsretslovens kapitel 3 i høring.

DA skal særligt kommentere betænkningens kapitel 4 om ophavsret i ansættelsesforhold, der rummer den overordentligt vigtige principielle diskussion om to alternative grundopfattelser i ophavsretten, som begge er repræsenteret i det internationale samfund. Beslutningen om valget mellem disse to regler er en politisk og ikke en juridisk afgørelse. DA finder, at det er påkrævet at gennemføre den vidtrækkende politiske beslutning om et ophavsretligt kursskifte, hvis medier og en række andre virksomheder og beskæftigelsen inden for kreative erhverv skal sikres en positiv fremtid nationalt og globalt.

Medens der i dansk politik således i almindelighed arbejdes til fordel for bedre og mere moderne rammer for erhvervsudøvelsen, er de virksomheder, som producerer kreativt materiale og nyhedsstof, underlagt en ophavsretslovgivning, der har et historisk og uaktuelt grundlag.

Sagens kerne og det, der må ændres, er det forhold, at ansatte journalister fastholder deres økonomiske ophavsrettigheder til den produktion, som de frembringer for deres arbejdsgiver.

Herudover vil DA kort berøre spørgsmålet om kontraktforhold, der behandles i betænkningens kapitel 5.

DA kan i øvrigt støtte de forhold, der er anført af Danske Mediers Arbejdsgiverforening, der også har været repræsenteret i udvalget via Ophavsretligt Forum.

Ad betænkningens kapitel 4 om ansattes ophavsret

Hovedreglen om ansattes ophavsret bør vendes om

Ophavsretslovens regler om ansattes ophavsret er hæmmende for udvikling på området. Der bør skabes et sæt arbejdsvilkår for disse virksomheder, der svarer til dem, der er gældende for det øvrige erhvervsliv. Der er allerede tidligere taget politisk initiativ til med den såkaldte edb-regel (OHR § 59) at sikre virksomhederne rettighederne til ansatte edb-medarbejderes produktion. Det er DA’s opfattelse, at tiden nu er inde til at gennemføre en tilsvarende regel på det omhandlede område.

Tilsvarende regler som de danske om ansattes ophavsret genfindes ganske vist i en stor del af Vesteuropa, men står i modsætning til retstilstanden i bl.a. de store kultureksporterende lande såsom UK og USA, Italien, Holland og Irland samt en række lande i Østeuropa. I flere af disse lande tilhører ophavsretten arbejdsgiveren, der derfor kan anvende journalister og tilsvarende medarbejderes produktion i hele den medievifte, som er den moderne medievirksomheds særkende og kan videresælge produktionen til fordel for virksomheden.

DA ønsker, at der skabes en lovgivning, der ligesom i de nævnte lande lader den økonomiske udnyttelse af produktionen overgå til arbejdsgiveren, således som det er hovedreglen på arbejdsmarkedet.

Betænkningen nævner på side 75, at Kulturudvalget i forbindelse med vedtagelsen af lov om ophavsret i 1995 formanede parterne til at vise ”… fleksibilitet og evne til at finde aftalemæssige løsninger…”. Dette har utvivlsomt haft indflydelse. En række medievirksomheder har indgået aftaler med journalisterne, så den mediemæssige udvikling er muliggjort.

Men det har for arbejdsgiverne kun været muligt at opnå aftaleformer, der indgås lokalt og kan siges op undervejs, og det er allerede sket, at journalistgrupper har opsagt aftaler om videreudnyttelse af deres stof som kampmiddel i forbindelse med almindelig lønforhandling.

Da journalisterne grundlæggende almindeligvis ingen mulighed har for selv at anvende det stof, som de har produceret, synes deres motiv derfor navnlig at være økonomisk, uanset at deres argumentation dog hovedsagelig lægger vægt på etiske forhold. Det er dog DA’s opfattelse, at ingen andre vogter bedre over kvalitet og brand, og ingen andre har så meget på spil i den henseende som virksomhederne selv.

Ad betænkningens kapitel 5 om kontraktforhold

DA har hæftet sig ved, at Samrådet for Ophavsrets ønske om at overføre en lovgivning svarende til den tyske, der rummer regler om øget detailregulering af indholdet og konsekvenserne af kontrakter om overdragelse af ophavsrettigheder samt oprettelse af nye administrative organer i form af et klagenævn og en mæglingsinstitution. Særligt markant er i den forbindelse ønsket om indførelse af en ”bestsellerregel”, som skal muliggøre revision af allerede indgåede aftaler i tilfælde af forretningsmæssig succes med en bogudgivelse, der ligger ud over det forudsete.

Det er DA’s opfattelse, at de eksisterende aftaleregler er tilstrækkelige. Aftaleindgåelsen på bogmarkedet sker langt overvejende i form af royaltybaserede standardkontrakter, der netop sikrer forfatteren et afkast proportionalt med salgsvolumen.

DA tilslutter sig følgelig Ophavsretligt Forums synspunkter på denne del af betænkningen.

KONTAKT
Publiceret:
2. april 2007