Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. april 2007 svaret Danmarks Statistik i sagen om forordningsforslag om kvartalsstatistik over ledige stillinger

Høringssvar til forordningsforslag om kvartalsstatistik over ledige stillinger

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er skeptisk over for forslaget om at etablere ny statistik over ledige stillinger, idet DA konstaterer, at forslaget øger virksomhedernes administrative byrder. Ud fra en samlet betragtning er det DA’s vurdering, at gevinsterne ved at få en ny og statistisk mere valid kilde til information om virksomhedernes arbejdskraftbehov ikke tilstrækkeligt opvejes af den øgede indberetningsbyrde.

I forhold til forordningsforslagets konkrete indhold finder DA det tilfredsstillende, at Europaparlamentet og Rådet har valgt:

  • At åbne adgang for at data kan produceres på grundlag af administrative data
  • Ikke at opstille hindringer for at statistikken baseres på virksomhedernes frivillige deltagelse

DA forventer, at blive inddraget i Danmarks Statistiks videre tilrettelæggelse af dataindsamlingen for Danmark herunder fastlæggelse af undersøgelsens stikprøve.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
12. april 2007