Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. april 2007 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar om Arbejdsmiljøstrategi 2007 - 2012

Beskæftigelsesministeriet har den 19. marts 2007 bedt om bemærkninger fra parterne til arbejdsmiljøstrategien 2007 – 2012 til brug for regeringens arbejde med og input til rådskonklusionerne.

Dansk Arbejdsgiverforening har følgende bemærkninger til strategien.

Generelt finder DA, at arbejdsmiljøstrategien er dækkende, og at indholdet er i overensstemmelse med de førte drøftelser. DA finder også, at tilgangen til at nå de i strategien fastsatte mål, er konstruktiv.

Særligt finder DA det tilfredsstillende, at Kommissionen med strategien vil:

  • Sikre en korrekt og konsistent implementering af fællesskabslovgivningen. DA finder dermed, at arbejdsmiljøet ikke gøres til en konkurrencefaktor
  • Arbejde for at forenkle og effektivisere eksisterende lovgivning. DA finder herved, at det eksisterende regelværk bliver mere enkelt og overskueligt for virksomhederne, herunder særligt de små og mellemstore virksomheder
  • Anvende andre instrumenter end lovgivning for at sikre en udvikling af sikkerheds- og forebyggelseskulturen i medlemslandene, herunder vejledninger, informationsudveksling og best practice. DA finder herved, at der sikres en faktisk gennemførelse, og at lovgivningen gøres tilgængelig og operativ
  • I tilknytning hertil finder DA, at andre instrumenter end lovgivning bør være strategien i forhold til drøftelserne af nye prioriterede indsatsområder, herunder psykosociale faktorer og MSD

Dansk Arbejdsgiverforening er endvidere positivt indstillet overfor fastsættelsen af kvalitative og kvantitative mål, men havde gerne set, at overvejelserne om målene skete på nationalt plan indenfor de i EU-fællesskabet prioriterede indsatsområder.

DA vil henstille, at det fælles system, der påtænkes iværksat til indsamling og udveksling af oplysninger om indholdet af medlemsstaternes strategier, herunder indsamling af statistisk materiale til fælles statistikker ikke medfører administrative byrder for virksomhederne.

KONTAKT
Publiceret:
20. april 2007