StrukturStatistik 2006

  • Detaljeret lønstatistik for året 2006

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer, mens 364.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca. 56.000 lønmodtagere.

Lønfordeling

Fordelingen af de enkelte lønmodtageres fortjeneste er vist i figuren ovenfor. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime.

Fortjenesten ekskl. genetillæg påvirkes af ændringer i bl.a. betalinger ved ferie og feriefridage, arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, fraværsbetalinger og personalegoder. Endvidere påvirkes fortjenesten af ændringer i uregelmæssige betalinger, f.eks. bonus.

For alle lønmodtagere under ét ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste omkring 180 kr. (7,7 pct. af lønningerne).

Medianlønnen er 194,39 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 215,45 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 159,78 kr. (nedre kvartil) og 243,36 kr. (øvre kvartil).

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2006 følger samme metode og systematik som tidligere års StrukturStatistik.

Lønniveauerne i StrukturStatistikken afspejler den underliggende populations sammensætning, og derfor skal sammenligning af lønniveauer fra år til år altid ske med forsigtighed. Datagrundlaget er i 2006 udvidet i forhold til 2005 med ca. 40.000 personer, hvilket bl.a. skyldes den øgede beskæftigelse i 2006.

Arbejdsomkostningernes sammensætning

Lønmodtagerne er opdelt i tre grupper, nemlig (1) almindelige lønmodtagere, (2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar og (3) elever og unge under 18 år.

Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de tre grupper. Arbejdsomkostningernes sammensætning for de tre lønmodtagergrupper og for ansættelsesvilkår er vist i Læs mere boksen. Det fremgår, at den altovervejende del af virksomhedernes arbejdsomkostninger består af lønmodtagernes fortjeneste.

Virksomhedens arbejdsomkostninger udgør i gennemsnit i alt 228,12 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,60 kr. til øvrige arbejdsomkostninger, mens genetillæg udgør 6,07 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 215,45 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær mv. 6,22 kr., ferie- og søgnehelligdage 27,24 kr., personalegoder 1,51 kr., mens lønmodtagers og arbejdsgivers pensionsbidrag udgør 24,49 kr.

I Læs mere boksen er endvidere en oversigt over arbejdsomkostningernes sammensætning for voksne (Gennemsnit, voksne) fordelt efter branche og hovedarbejdsfunktion.

Lønomkostningernes udvikling

DA's KonjunkturStatistik følger den aktuelle udvikling i lønomkostningerne inden for DA-området.

I KonjunkturStatistikken er sammensætningen af timefortjenesten lidt anderledes end i StrukturStatistikken, bl.a. indgår genebetalinger i KonjunkturStatistikkens lønbegreb, mens uregelmæssige betalinger ikke indgår.

Der er senest offentliggjort tal for 4. kvartal 2006 og DA's KonjunkturStatistik for 1. kvartal 2007, der viser de nyeste lønstigningstakter, offentliggøres den 31. maj 2007.

I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2005 til 2006 med 3,6 pct. for voksne, En del af stigningen i fortjenesten skyldes lønreguleringer, ændringer i pensionsbetalinger og i uregelmæssige betalinger m.v. Således udgjorde stigningen i pensionsbetalinger 1,2 pct.point af stigningstakten på 3,6 pct., mens stigningen i uregelmæssige betalinger udgjorde 0,5 pct.point. Stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste var uændret i 2006 i forhold til 2005, jf. tabellen i Læs mere boksen.

Lønomkostningerne (fortjenesten) påvirkes af ændringer i bl.a. genebetalinger, betalinger ved ferie og feriefridage, arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og personalegoder. Endvidere påvirkes fortjenesten af ændringer i uregelmæssige betalinger, f.eks. bonus.

Lønudviklingen i StrukturStatistikken afspejler dels ændringer for de lønmodtagere, som indgår i statistikken i både 2005 og 2006 (identiske personer) og dels populationsforskydninger, jf. afsnittet “Metode”.

Virksomhedernes arbejdsomkostninger ekskl. genetillæg steg med 3,6 pct. fra 2005 til 2006. Stigningen i arbejdsomkostningerne var dermed den samme som stigningen i fortjenesten. Dette afspejler bl.a., at der i 2006 var større refusioner til virksomhederne for udgifter til løn under sygdom, barsel mv. og større løntilskud, mens virksomhedernes uddannelsesomkostninger og bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion steg.

Metode

I beregningerne af lønudviklingen indgår kun voksne lønmodtagere beskæftiget på virksomheder, der har indberettet til statistikken i både 2005 og 2006. Derved undgås tilfældige variationer som følge af ændringer i statistikkens dækningsgrad.

Ændringen i gennemsnitsfortjenesten afspejler dermed dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i både 2005 og 2006 og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder.

Ændringer i populationens sammensætning kan have mange årsager og kan komme til udtryk på mange måder. For eksempel forlader ældre medarbejdere arbejdsmarkedet, og unge med kortere erhvervserfaring kommer til. Konjunkturerne, og dermed beskæftigelsen, varierer henover brancher, regioner og arbejdsfunktioner.

Yderligere offentliggørelse

Statistikken foreligger i elektronisk bogform medio juni 2007. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
15. maj 2007
LÆS MERE
Arb­ejdsomkost­ningernes sammensætningArbejdsomkost­ningernes sammensætning for voksne efter brancher mv.Den årlige lønudvikling for voksne - StukturStatistik 2006Statistiknyt - Strukturstatistik 2006 - printvenlig