LønStatistik 2. kvartal 2007

  • Løn inkl. pension m.v. steg 3,9 pct. på årsbasis
  • Rettet version

Tal med fed er rettet i forhold til oprindelige version.

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 3,9 pct. fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger og betalinger til fritvalgsordninger mv. hver 0,3 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 1,0 pct.point. De nye fritvalgsordninger er beskrevet nærmere sidst i dette nyhedsbrev. Stigningen i pensionsbetalinger afspejler hovedsageligt overenskomstmæssige forhøjelser af pensionsbidragene pr. 1. juli 2006. De lokale lønforhandlinger påbegyndtes sent i år og indgår derfor ikke i fuldt omfang i tallene.

Lønudviklingen steg med 0,5 pct.point fra 3,4 pct. i 1. kvartal 2007 til 3,9 pct. i 2. kvartal 2007. Udviklingen i lønomkostningerne er målt ved lønmodtagernes fortjeneste opgjort pr. præsteret arbejdstime.

Årsstigningstakten i 2. kvartal 2007 var 4,4 pct. for arbejdere og 3,4 pct. for funktionærer.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 4,8 pct., inden for serviceprægede erhverv 3,7 pct. og inden for fremstillingsvirksomhed 3,9 pct., jf. tabel 1 i Læs mere boxen.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,07 pct.point fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007. Stigningen skyldes højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) og en ændring af reglerne for sygedagpenge, hvor arbejdsgiverperioden forlænges med 1 dag. I modsat retning trækker især en nedsættelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond (LG).

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 4,0 pct. fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007. Udviklingen i lønomkostninger og samlede arbejdsomkostninger over tid er vist i figuren herunder.

Fritvalgsordninger

Ved forårets overenskomstfornyelser blev der indført fritvalgsordninger på de fleste overenskomstområder - typisk med virkning fra 1. maj. Der er i de fleste ordninger aftalt en procentsats af lønnen. Ideen med en fritvalgsordning er, at den enkelte medarbejder selv får mulighed for at vælge, om de opsparede midler skal benyttes til bl.a. løn, pension eller betaling under frihed.

Omkostningseffekten af fritvalgsordningerne indregnes i lønudviklingen. De indregnede effekter tager højde for de forskellige regler på de enkelte overens-

komstområder og personalesammensætningen på DA-området.

Isoleret set er den samlede effekt af indførslen af fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området 0,3 pct.point i 2. kvartal 2007. Dette afspejler, at effekten er størst for arbejdere (0,4 pct.point) og mindst for funktionærer (0,2 pct.point), jf. tabel 2 i Læs mere boxen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 2. kvartal 2007 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne og udkommer den 16. august 2007. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverforening.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. august 2007
LÆS MERE
Statistik-Nyt LønStatistik 2. kvartal 2007 - printvenligTabel 1 (Ændring i timefortjenesten)Tabel 2 (Effekter af fritvalgs-ordninger)