Arbejdsulykker 2006

  • Fald i ulykkesfrekvensen
  • Ulykkesfrekvensen på samme niveau som for to år siden
  • Opdateret version

Hovedresultater

DA’s statistik over arbejdsulykker viser, at ulykkesfrekvensen nu er tilbage på samme niveau, som for to år siden. Således er ulykkesfrekvensen, der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer, gået ned fra 30,4 i 2005 til 27,9 i 2006, jf. tabellen med hovedresultater i Læs mere boksen.

Ulykkesfrekvensen udviklede sig forskelligt inden for de tre hovedbrancher. Inden for fremstillingsvirksomhed gik den ned fra 30,0 i 2005 til 28,0 i 2006, mens den for bygge- og anlægsvirksomhed faldt fra 33,6 til 25,1. Inden for handel, transport- og servicevirksomhed steg ulykkesfrekvensen fra 29,2 i 2005 fra 30,6 i 2006.

Fraværet inden for DA-området som følge af arbejdsulykker var i 2006 3,1 timer pr. 1.000 arbejdstimer, hvilket er uændret i forhold til 2004.

Inden for de tre hovedbrancher udviklede fraværsfrekvensen sig forskelligt fra 2005 til 2006. Inden for fremstillingsvirksomhed var der en mindre stigning, mens der for bygge- og anlægsvirksomhed skete et mindre fald. Inden for handel, transport- og servicevirksomhed skete der et lidt større fald – jf. tabellen med hovedresultater.

I 2006 var det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr. ulykke inden for DA-området 13,0 dag, hvilket er en stigning på 1,4 dag i forhold til 2005.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 272 virksomheder (365 arbejdssteder). Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 55.000 fuldtidsansatte arbejdere.

Metode og begreber

DA’s statistik over arbejdsulykker omfatter alene arbejdere. Der er kun medtaget ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede arbejdstimer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2006 samt tabte arbejdsdage i 2006 på grund af ulykker indtruffet i 2005.

Forskydninger mellem brancher

De præsterede timer for arbejdere på de virksomheder, som har deltaget i statistikken over arbejdsulykker i årene 2004-2006, fordelt efter branche, fremgår af tabellen Procentvis fordeling af præsterede timer, Arbejdere, jf. Læs mere boksen. Til sammenligning vises fordelingen af præsterede arbejdstimer for arbejdere i DA’s StrukturStatistik for året 2006. Det fremgår af tabellen, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2006 afviger en del fra fordelingen på brancher i DA’s StrukturStatistik for året 2006. Samtidig fremgår det af tabellen, at den relative andel af præsterede arbejdstimer for arbejdere ændrer sig over årene for de virksomheder, som har deltaget i statistikken i 2004-2006.

Forskydningerne mellem delbrancherne gør det relevant at supplere med beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder (virksomheder, som deltager i statistikken i både 2005 og 2006). Også for denne gruppe af virksomheder ses et fald i ulykkesfrekvensen fra 2005 til 2006. Tendenserne inden for de tre hovedbrancher er ligeledes i overensstemmelse med tabellen Hovedresultater

Yderligere oplysninger

De detaljerede resultater vil blive bragt i statistikken ArbejdsUlykker 2006 (pdf), som udkommer dags dato. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA’s forlag på e-mail daforlag@da.dk.

KONTAKT
Publiceret:
10. september 2007
LÆS MERE
Arbejdsulykker 2006 Statistik-nyt Printvenlig versionArbejdsulykker 2006 tabeller