Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. september 2007 svaret Specialudvalget i sagen om høring om udkast til rådskonklusion om balancerede roller for kvinder og mænd i forbindelse med job, vækst og social sammenhæng.

Høring om udkast til rådskonklusion om balancerede roller for kvinder og mænd i forbindelse med job, vækst og social sammenhæng

Under henvisning til e-mail af 21. september 2007 skal Dansk Arbejdsgiverforening (DA) herved fremkomme med følgende bemærkninger til det fremsendte udkast til rådskonklusion:

DA finder, at det fremsendte dokument indeholder en lang række tiltag og initiativer, der er helt uacceptable – specielt i lyset af de høringer, der just er overstået vedrørende familie-, arbejds- og fritidsliv.

Selvfølgelig skal arbejdsmarkedet afspejle lige muligheder for mænd og kvinder, men i den forbindelse finder DA det vigtigt at understrege, at dette er et emne, der bedst og mest hensigtsmæssigt løses i de enkelte medlemslande.

Forholdene, kulturen og traditionerne i de enkelte medlemslande er så grundlæggende forskellige, at fælles EU-initiativer ikke er hensigtsmæssige. Dette skyldes ikke mindst de uensartede familiemønstre, opbygninger af arbejdsmarkederne og den offentlige service. Dette bevirker, at de enkelte medlemslande hver for sig må tage ansvar for og iværksætte de initiativer, der er nødvendige for at sikre afbalancerede roller for mænd og kvinder.

DA finder således ikke, at der er et behov for yderligere EU-initiativer inden for ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder familie- og arbejdslivsområdet, hvilket DA også tidligere har tilkendegivet på europæisk plan.

Yderligere er dette område allerede stærkt lovreguleret på europæisk niveau, og der findes således et solidt minimumsgrundlag i form af flere direktiver, f.eks. graviditetsdirektivet og forældreorlovsdirektivet. Hertil kommer, at mange medlemslande i forhold til nationale behov har vedtaget yderligere foranstaltninger.

Arbejdsmarkedets parter arbejder allerede nationalt med disse problematikker gennem bl.a. udmøntningen af Framework of Actions on Gender Equality fra 2005, hvor parterne bl.a. prioriterede balancen mellem mænd og kvinder som et af de fire områder, der skulle sættes fokus på. Lovgivningsmæssige EU-initiativer på området vil være ødelæggende for de enkelte medlemslandes autonomi.

DA skal afslutningsvist særligt tage afstand fra initiativer, der øremærker barsel til fædre. Sådanne tiltag er et overenskomstanliggende, og de netop overståede overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked har vist, at overenskomstparterne kan tage hånd om sådanne temaer. Herudover vil lovgivningsinitiativer undergrave den danske model.

DA kan således ikke på dette område skarpt nok markere sin afstandstagen over for nye forpligtelser via lovgivning.

KONTAKT
Publiceret:
1. oktober 2007
LÆS MERE
Draft Council Conclusions