Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. oktober 2007 svaret EU-specialudvalget for arbejdsmarkedet og sociale forhold i sagen om Draft Counsil Resolution on the Follow-up og the European Year of Equal Opportunities for All

Bemærkninger til Draft Counsil Resolution on the Follow-up og the Euro-pean Year of Equal Opportunities for All (2007)

Under henvisning til e-mail af 2. oktober 2007 skal Dansk Arbejdsgiverforening (DA) herved fremkomme med følgende bemærkninger til det fremsendte udkast til rådskonklusion.

DA støtter princippet og ikke-forskelsbehandling samt lige muligheder. Arbejdsmarkedets parter deltager allerede aktivt i dialogen og arbejdet for at fremme lige muligheder for alle. Det er et arbejde, der sker på europæisk plan, nationalt og gennem samarbejdsudvalg ude på de enkelte arbejdspladser. Dette arbejde fungerer effektivt.

I Danmark har man i forbindelse med EU-året for lige muligheder valgt at sammensætte en meget bred styregruppe bestående af NGO’ere, ministerier, arbejdsmarkedets parter m.v. Dette har givet anledning til i et meget bredere forum end sædvanligt at adressere ligestillings- og ligebehandlingsproblematikker. Herudover har DA for arbejdsmarkedets parter deltaget aktivt i forretningsudvalget for året. Dette understreger, at temaet er integreret i dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, og at der nationalt og internationalt anvendes betydelige ressourcer på arbejdet.

Arbejdsmarkedets parter arbejder allerede nationalt med disse problematikker gennem bl.a. udmøntningen af Framework of Actions on Gender Equality fra 2005, hvor parterne bl.a. prioriterede balancen mellem mænd og kvinder som et af de fire områder, der skulle sættes fokus på.

Dette område er allerede stærkt lovreguleret på europæisk niveau, og der findes således et solidt minimumsgrundlag på direktivniveau. Der er ikke brug for yderigere initiativer af nogen art.

Generelt forekommer flere af forslagene i udkastet som underminerende for den danske model.

DA kan generelt ikke støtte positiv særbehandling, men finder det meget mere hensigtsmæssigt med en vurdering af kvalifikationer, gensidig dialog og forståelse frem for andre tiltag.

DA kan ikke støtte overvejelser om etableringen yderligere ”specialised bodies”, end de der allerede eksisterer.

Tankerne om at opbygge et globalt partnerskab til bekæmpelse af forskelsbehandling er uhensigtsmæssig. Forholdene, kulturen, traditionerne og forskellige traditioner for dialog mellem arbejdsmarkedets parter i de enkelte medlemslande er så grundlæggende forskellige, at fælles EU-initiativer eller globale partnerskaber ikke er hensigtsmæssige.

Dette bevirker generelt, at de enkelte medlemslande hver for sig må tage ansvar for og iværksætte de initiativer, der er nødvendige for at forebygge forskebehandling. I Danmark er der som nævnt tradition for en tæt dialog mellem arbejdsmarkedets parter og i øvrigt på virksomhedsniveau i regi af samarbejdsudvalgene.

KONTAKT
Publiceret:
8. oktober 2007