Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. oktober 2007 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om forslag til lov om ændring af funktionærloven

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af funktionærloven

Generelt

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan støtte udkastet til lovforslag, der som overordnet formål har at lette de administrative byrder for erhvervslivet.

DA har deltaget i arbejdet med AMVAB-målingerne – også på det ansættelsesretlige område – og har i den forbindelse peget på de administrative byrder, der pålægges virksomhederne på grund af regler, som i realiteten ikke har nogen praktisk betydning eller i al fald ikke en betydning, der berettiger den administrative byrde.

DA vil benytte lejligheden til at opfordre til, at de øvrige forslag, der er i AMVAB rapporten, som ikke allerede er gennemført, snarest muligt bliver iværksat.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Reglen i funktionærlovens § 10, stk. 3, har ikke synderlig praktisk betydning, og med ophævelsen lægges der op til, at ansvaret for at kunne dokumentere førte forhandlinger ikke entydigt – og med bødesanktion – skal påhvile arbejdsiveren.

I forbindelse med ophævelsen af § 17 om tjenesteattester skal det understreges, at ophævelsen ikke medfører og ikke må betyde en forventning om, at arbejdsgiveren i stedet udfærdiger en egentlig anbefaling til funktionæren. Formålet med § 17 var, at funktionæren skulle have en mulighed for at dokumentere sine ansættelser. Den mulighed har funktionæren gennem de ansættelsesbeviser, der udstedes. Det er således ansættelsesbeviset, der er et alternativ til tjenesteattesten – ikke en anbefaling.

KONTAKT
Publiceret:
9. oktober 2007