Regionalt nyhedsbrev 3/2007

Den første kvartalsrapport på dagsordenen i LBR

Den første kvartalsrapport med nøgletal om resultater og effekter af jobcentrenes indsats har nu været drøftet i Det Regionale Beskæftigelsesråd og kan nu ses på Beskæftigelsesregionens hjemmeside.

Da en af LBR’s væsentligste opgaver er at overvåge resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats i jobcentrene, er kvartalsrapporten et meget væsentligt redskab for LBR. Kvartalsrapporten skal derfor altid hurtigst muligt på dagsordenen på et møde i LBR. Det gælder også den første kvartalsrapport, selv om der fortsat mangler resultater på en række indsatsområder.

Det er vigtigt at få drøftet, hvordan LBR-sekretariatet kan gøre præsentationen af kvartalsrapporten interessant for politiske drøftelser i rådet. Det er særligt vigtigt, at præsentationen omfatter de områder, som især har arbejdsgiverinteresse, f.eks. flaskehalsindsatsen, virksomhedskontakten, brugen af EURES (udenlandsk formidling) og sygedagpenge-udviklingen.

Regionale møder med Beskæftigelsesministeren

Det regionale beskæftigelsesråd har netop afholdt sit årlige møde med Beskæftigelsesministeren som led i forberedelsen af kontrakten for 2008 mellem beskæftigelsesrådet og ministeren.

På mødet fremhævede ministeren i sit indlæg bl.a., at manglen på arbejdskraft er den ubetingede største udfordring for beskæftigelsesindsatsen samt, at jobcentrene har en bunden opgave i forhold til at afhjælpe situationen. Det skal ske ved at få de ledige ud på arbejdsmarkedet og ved at bistå i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. (Jf. Også Statsministerens åbningstale i Folketinget den 2. oktober 2007).

Handlingsplan for international rekruttering

Ministeren understregede vigtigheden af, at alle ledige bliver integreret på arbejdsmarkedet. Men selv om det lykkes, vil der stadig være mangel på arbejdskraft. Regeringen har derfor udarbejdet en handlingsplan for international rekruttering med følgende hovedpunkter:

 1. Danmark skal markedsføres som et godt arbejdsmarked
 2. Lettere adgang til arbejdstilladelser
 3. Bedre rekrutteringsservice til virksomheder
 4. Bedre integration af dem, der får arbejds- og opholdstilladelser
 5. Bedre overvågning og integration
 6. Målrettet rekruttering til sundhedsområdet

Indhentning af gode eksempler på brugen af de særlige LBR-midler

Den særlige LBR-bevilling skal bruges til at iværksætte lokale initiativer, der kan bibringe til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet eller bidrage til, at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse.

Mange LBR har fået forelagt projektansøgningen med helt andre formål – bl.a. finansiering af den kommunale drift eller af sekretariatsbetjeningen af LBR.

Der har også været mange gode og fornuftige projekter. DA vil i løbet af oktober – november 2007 forsøge at indsamle en del af disse projekter og på baggrund heraf udarbejde et lille katalog, der så stilles til rådighed for arbejdsgiverrepræsentanterne i alle 91 LBR.

Ny RBR/LBR-kontaktgruppe

På baggrund af de positive erfaringer, der blev indhentet fra arbejdet med den tidligere kontaktgruppe vedrørende RAR og koordinationsudvalgene har DA nedsats en RBR/LBR-kontaktgruppe, der foreløbig består af 8 RBR-medlemmer og 12 LBR-medlemmer. Arbejds-giverrepræsentanterne i det centrale beskæftigelsesråd (BER) deltager i kontaktgruppens møder.

Formålet med RBR/LBR-kontaktgruppen er, at:

 • Skabe en direkte dialog mellem arbejdsgiverrepræsentanterne i det nye beskæftigelsessystem – centralt, regionalt og lokalt
 • Sikre sammenhæng i og erfaringsudveksling vedrørende arbejdsgiverindsatsen
 • Være en del af DA’s direkte servicering af arbejdsgiverrepræsentanterne i RBR og LBR
 • Give DA og DA’s medlemsorganisationer en aktuel og konkret viden om aktuelle regionale og lokale problemstillinger på beskæftigelsesområdet

To Intro-kurser for nye LBR-medlemmer

Der gennemføres i november måned følgende intro-kurser for nye LBR-medlemmer:

 • Den 22. november 2007 (09.30 – 13.00) på Hotel Munkebjerg ved Vejle
 • Den 28. november 2007 (09.30 – 13.00) på KolleKolle Konferencehotel i Værløse

Der vil blive sendt indbydelse direkte til nye arbejdsgiverrepræsentanter i LBR.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
12. oktober 2007