Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark har den 2. oktober 2007 svaret EU-Kommissionen i sagen om

Høring om Kommissionens udkast til en generel gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet

Kommissionen har medio september sendt udkast til en ny supergruppefritagelsesforordning. Formålet er at forenkle de eksisterende gruppefritagelser på statsstøtteområdet og samle dem i en supergruppefritagelsesforordning.

Supergruppefritagelsesforordningen angiver de områder og kriterier for, hvornår Kommissionen med sikkerhed finder, at medlemsstaternes statsstøtte er forenelig med Fællesskabet. Opfylder medlemsstaternes støtteordninger disse betingelser, kan de derfor sættes i værk uden at skulle afvente en anmeldelse til og godkendelse af Kommissionen.

DA og LO finder det positivt, at der i modsætning til den gældende gruppefritagelse med det nye udkast gives mulighed for at fravige 12 måneders kravet for både dårligt stillede og handicappede arbejdstagere. Det er DA og LO’s holdning, at reglen udgør en barriere for at gennemføre foranstaltninger for at få disse personer i beskæftigelse. Det forudsættes dog, at ”national lovgivning” i artikel 31, stk. 5 tolkes således, at bestemmelser efter kollektive overenskomster er omfattet heraf.

Herudover mener vi, at det er positivt, at visse former for statsstøtte samles i en supergruppefritagelse, så Kommissionen kan frigøre ressourcer brugt på ”rutinesager” til brug for de mest konkurrenceforvridende sager.

Endvidere er det LO og DA’s opfattelse, at ordningen ikke må føre til materielle lempelser i forhold til at yde statsstøtte, og der skal samtidig sikres en generel stramning af Kommissionens kontrol af medlemsstaterne. Overordnet er det vigtigt at afbalancere hensynet til fleksibilitet og hurtigere procedurer over for en præcist og klart afgrænset gruppefritagelse.

KONTAKT
Publiceret:
9. oktober 2007