Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. april 2007 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om professionsbachelor i uddannelses- og erhvervsvejledning

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet anmodet om at afgive høringssvar på udkast til bekendtgørelse om professionsbachelor i uddannelses- og erhvervsvejledning, reference 038.462.021.

I henhold til tidligere bemærkninger til lovforslaget om tidligere vejledning i folkeskolen skal DA bemærke følgende i forhold til indholdet af vejlederuddannelsen.

For så vidt angår bemærkninger vedrørende videregående uddannelser i øvrigt henviser DA til eventuelle høringssvar fra DA’s medlemsorganisationer.

Generelle bemærkninger

DA er enige i, at øget professionalisme og målrettethed i vejledning skal understøttes gennem mere kvalificerede vejledere. Men lovforslaget tager ikke i tilstrækkeligt omfang højde for, at vejledere med fordel kan have forskellig baggrund, som f.eks. folkeskolelærere, lærere fra erhvervsskolerne eller personer med erfaringer inden for det private erhvervsliv. DA anser det derfor ikke for nødvendigt, at alle vejledere har påbegyndt og gennemført en vejlederuddannelse på diplom eller professionsbachelor niveau, men at der i fremtiden også er mulighed for vejledere, som ved en realkompetencevurdering kan dokumentere tilsvarende vejledningsfaglige kompetencer evt. fra erhvervslivet. Muligheden for realkompetencevurdering af dele eller hele uddannelsen bør derfor fremgå af bekendtgørelsen.

§1 stk. 2.

DA foreslår, at uddannelsen ikke blot skal give den studerende grundlag for at beherske og anvende forskellige teorier om samfund, beskæftigelse mv., men også at uddannelsen skal indeholde fag om arbejdsmarkedet, erhvervslivets kompetencebehov og virksomhedsbesøg/praktik, så vejlederen opnår konkret viden om det omkringliggende arbejdsmarked.

KONTAKT
Publiceret:
19. april 2007